Groeiend inzicht

IK

    door johan, 22/08/2007 17:00. #11168. 3 reacties, laatste

Mirdad: Wanneer ge IK zegt, zegt dan terstond in uw hart: God zij mijn toevlucht voor de smarten van het IK, en mijn gids tot de zaligheid van het IK.
Want in dat woord IK, hoe klein ook, ligt de ziel van ieder ander woord besloten.
Uw Ik lieve vrienden is slechts uw stil en onlichamelijk bestaansbewustzijn, dat stem en lichaam heeft gekregen.
Het is het onhoorbare in u dat hoorbaar is gemaakt; het onzichtbare dat zichtbaar is gemaakt; opdat u, ziende, het onzienlijke moge aanschouwen, en horende het onhoorbare moge horen.

Want uw ogen en uw oren zijn nog toegesloten, en tenzij ge met ogen ZIET, en tenzij ge met oren HOORT, ziet en hoort ge volstrekt niets.

Alleen al door te denken: IK, laat ge een zee van gedachten in uw hoofd oprijzen.
Die zee is de schepping van uw IK, dat zowel de denker als de gedachte is.
Als ge gedachten hebt die steken, of priemen, of klauwen, weet dan dat alleen het IK in u hen met angel, slagtand en klauw heeft toegerust.
Mirdad zou u evenwel ook willen doen beseffen, dat datgene wat kan toerusten, evenzeer in staat is teniet te doen.
Alleen al door te voelen: IK, ontsluit ge een bron van gevoelens in uw hart.
Die bron is de schepping van uw IK, dat zowel de voeler als het gevoelde is.
Als er doornstruiken in uw hart zijn, weet dan dat alleen het IK in u ze daarin heeft doen wortel schieten.
Mirdad zou echter willen dat ge OOK beseft, dat datgene wat zo snel kan doen wortel schieten, even snel ONT-wortelen kan.
Alleen al door te zeggen IK, brengt ge een machtige menigte woorden tot leven; ieder woord een symbool van een ding; ieder ding een symbool van een wereld; iedere wereld een samenstellend deel van een universum.
Dat universum is de schepping van uw IK, dat tegelijk de maker en het maaksel is.
Als er een aantal boosaardige spooksels in uw universum zijn, weet dan dat alleen het IK in u hen tot aanzijn heeft gebracht.
Mirdad zou echter willen vrienden dat ge OOK beseft, dat wat kan SCHEPPEN, ook teniet kan doen.
Zoals de schepper, zo is de schepping. Is er iemand die in zijn schepping zichzelf te boven kan gaan?
Of iemand die scheppende, minder dan zichzelf zou zijn ?
De schepper brengt voorwaar alleen ZICHZELF voort, niets meer, en niets minder.
Het IK is een bronwel, vanwaar alle dingen uitstromen en tot waar ze ALLE terugkeren.
Zoals de bronwel is, zo is eveneens de stroom.
Het IK is een magische staf, een toverstaf.
Toch kan de staf slechts voortbrengen wat in de tovenaar is.
Gelijk de tovenaar is, zo zijn de voortbrengselen van zijn staf.
Daarom: zoals uw bewustzijn is, zo is ook uw IK.
Zoals uw IK is, zo is uw wereld.
Als het IK helder en welbepaald van zin, is ook uw wereld helder en welbepaald van zin; dan behoeven uw woorden nimmer een doolhof te zijn; en uw daden nimmer broeinesten van leed.
Als het IK nevelig en onbestemd is, is ook uw wereld nevelig en onbestemd; dan zijn uw woorden slechts obstakels en valstrikken; en uw daden broedplaatsen van lijden.
Als het IK bestendig en lijdzaam is, is uw wereld bestendig en lijdzaam; dan zijt gij machtiger dan de TIJD; en veel ruimer dan de RUIMTE.
Als het bewustzijn voorbijgaand en onbestendig is, is ook uw wereld voorbijgaand en onbestendig; dan zijt ge als een wolkje rook dat luchtig door de zon wordt opgelost.
Als het IK een eenheid is, is uw wereld een eenheid; dan zijt gij in eeuwigdurende vrede met alle scharen des hemels en met de bewoners der aarde.
Als het IK een veelheid is, is uw wereld een VEELHEID; dan zijt ge eindeloos in strijd met uw zelf en met ieder schepsel in Gods grenzeloos domein.

IK is het middelpunt van uw leven, vanwaar de dingen uitstralen die uw gehele wereld uitmaken, en waarin zij ook weer samenkomen.

Als uw IK stabiel is, is uw wereld stabiel; dan kan GEEN kracht van boven, noch enige kracht van beneden, u naar rechts of links doen slingeren.

Is uw IK instabiel, dan is ook uw wereld instabiel; dan zijt ge een hulpeloos blad dat in een wilde werveling van de wind is opgenomen.

En zie nu eens !!!
Uw wereld is stellig stabiel; maar alleen in instabiliteit !
En zeker is uw wereld, maar alleen in on-zekerheid.
En bestendig is uw wereld, maar alleen in on-bestendigheid.
En enig is uw wereld, maar slechts in on-enigheid.
Uw wereld is een wereld van wiegen die tot graven worden, en van graven weer tot wiegen; van dagen die de nachten verslinden, en van nachten die de dagen uitbraken; van vrede die oorlog verklaart, en van oorlog die om vrede smeekt; van lachbuien gebaad in tranen, en van tranen die gloeien van de lach.
Uw wereld is een wereld in voortdurende barensnood, waarbij de DOOD als vroedvrouw optreedt.
Uw wereld is een wereld van zeven en wannen, en geen twee zeven of wannen zijn gelijk. En immer zijt gij moeizaam doende te zeven wat niet gezeefd kan worden, en te wannen wat niet gewand kan worden.
Uw wereld is een tegen zichzelf verdeelde wereld, omdat het IK in u zo verdeeld is.
Uw wereld is een wereld van barrieres en omheiningen, omdat het IK in u er een van barrieres en omheiningen is.
Sommige dingen sluit het, als vreemd aan zichzelf, buiten; andere dingen sluit het, als verwant aan zichzelf in.
Toch breekt wat buiten de omheining is, altijd weer in; en wat binnen de omheining is, breekt altijd weer uit.
Want daar ze kroost zijn van dezelfde moeder, zou zelfs uw IK niet afgezonderd willen worden.
En gij, die u over hun gelukkige vereniging zoudt moeten verheugen, omgordt u opnieuw in een vruchteloos, moeizaam pogen het onscheidbare te scheiden.
Liever dan de gespletenheid in het IK toe te binden, besnoeit ge uw leven, in de hoop daarvan een wig te maken die ge zoudt kunnen drijven tussen wat ge voor uw IK aanziet en dat wat ge voor anders dan uw IK houdt.
Daarom zijn de woorden der mensen in gif gedompeld.
Daarom zijn hun dagen zo zat van droefenis.
Daarom zijn hun nachten zo gekweld door lijden.
Mirdad o vrienden, zou de gespletenheid in uw IK willen toebinden, opdat ge in vrede moogt leven met uzelf, met alle mensen, met het gehele universum.
Mirdad zou het gif uit uw IK willen wegnemen, opdat ge de zoetheid van INZICHT moogt smaken.
Mirdad zou u willen leren uw IK zo te wegen, dat ge de vreugde zult kennen van het VOLMAAKTE EVENWICHT.
Zo leerde ik Noach.
Zo leer ik u.


IK....oftewel....denken....gedachten...

...zoiets...


@ "Uw Ik lieve vrienden is slechts uw stil en onlichamelijk bestaansbewustzijn, dat stem en lichaam heeft gekregen.
Het is het onhoorbare in u dat hoorbaar is gemaakt; het onzichtbare dat zichtbaar is gemaakt; opdat u, ziende, het onzienlijke moge aanschouwen, en horende het onhoorbare moge horen."

Dat trof mij brijzonder Johan!

Zo ook een gedicht van Bô Yin Ra, uit de bundel Eeuwige Werkelijkheid, met dezelfde 'titel'.

'Ik'

'Ík' is het Woord
En is de stem
Die het spreekt.
'Ik' is het goud
En is het heil:
'Ik' is de Stralende
En is het Licht!

'Ik' ben zij allen
Die in mij ik ben.
'Ik' ben de vorm,
Zijn inhoud, -
De vorming
En haar zin!
Ik ben de aarden kruik
En de pottenbakker:
De mens der aarde
En zijn schepper!
Mooi Leo ,groetjes


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.