Groeiend inzicht

Eindeloos Non lokaal bewustzijn

    door Johan, 05/03/2009 11:55. #32777. 0 reacties, laatste

Bewustzijn buiten ruimte en tijd
Pim van Lommel poneert een geheel nieuwe visie
op bewustzijn in zijn boek ‘Eindeloos Bewustzijn’
en stelt dat bewustzijn los staat van het lichaam.
Bewustzijn beschouwt hij niet als het product of
epifenomeen van de hersenen, maar als autonoom
en onafhankelijk van het fysieke lichaam. De hersenen
zouden een zend- en ontvangtoestel zijn, een
canvas waarop ons bewustzijn slechts geprojecteerd
wordt. Aan de ene kant zijn de hersenen
een zender die informatie vanuit het lichaam en
vanuit de omgeving via de zintuigen ontvangt en
doorzendt naar ons bewustzijn. In de hersenen
vindt dan de bewuste perceptie van deze informatie
plaats. Uiteindelijk zijn alle zintuiglijke
waarnemingen slechts elektrische prikkels die via
de zenuwbanen naar de hersenen gevoerd worden
en waar de vertaalslag van deze prikkel naar een
perceptie plaatsvindt. Zicht, gehoor, smaak, reuk
en tast zijn dus in materialistisch opzicht fundamenteel
gelijk, omdat aan al deze verschillende
zintuiglijke ervaringen, dezelfde elektrische
prikkel ten grondslag ligt. Het zijn dan ook onze
hersenen en niet onze zintuigen die de bewustzijnservaring
van zicht, gehoor, smaak, reuk en tast
vertalen uit deze universele informatiebron van
elektrische zintuiglijke prikkels. We zien, horen,
voelen, ruiken en proeven de buitenwereld dus
enkel met onze hersenen.
Vervolgens zo stelt Van Lommel, zijn onze hersenen
ook een ontvanger die een non-lokaal bewustzijn
ontvangt, een bewustzijn dat buiten ruimte en
tijd om bestaat. Tot deze laatste opmerkelijke
stelling is hij gekomen door onderzoek naar bijnadood
ervaringen. Deze stelling leidde tot wetenschappelijke
beroering omdat het heersende
wetenschappelijke paradigma er volledig door op
zijn kop wordt gezet. Een bijna-dood ervaring
toont namelijk aan dat het bewustzijn feitelijk los
van het lichaam ervaren kan worden omdat er geen
sprake is van enige vorm van hersenactiviteit tijdens
deze ervaring. Tijdens een bijna-dood ervaring
ervaart de persoon dan ook letterlijk een uittreding
waarbij hij zijn eigen lichaam verlaat en
van bovenaf neerziet op zijn eigen lichaam in een
soort helikopterview.
Ontwikkeling in de fysica
De wetenschappelijke relevantie van het werk van
Pim van Lommel is enorm. Het heeft de potentie
het huidige wetenschappelijke paradigma op zijn
kop te zetten dat stelt dat bewustzijn verklaard kan
worden vanuit een zuiver materialistische reductionistische
benadering. Dit paradigma komt
steeds verder onder druk te staan, niet in de laatste
plaats door de ontwikkeling in de fysica. De interpretaties
van de anomalieën van de kwantumfysica
waarbij licht zich zowel als deeltje (materieel) en
als golfverschijnsel (immaterieel) blijkt te kunnen
gedragen, heeft geleid tot een nieuwe zienswijze in
de fysica, die stelt dat de werkelijkheid niet langer
zuiver objectief beschouwd kan worden. Hiermee
wordt bedoeld dat onze werkelijkheid zich manifesteert
afhankelijk van onze subjectieve bewuste
gewaarwording. De waarnemer zelf blijkt namelijk
invloed te hebben of licht zich als golf of als deeltje
gedraagt. Ook de kwantumfysica lijkt dus de geest
over de materie hypothese te ondersteunen door te
stellen dat wat de waarnemer waarneemt mede
door zijn bewustzijn wordt bepaald. Deze stelling

is door vele experimenten bevestigd in het domein
van de subatomaire deeltjesfysica. In zijn boek gaat
Pim van Lommel uitvoerig in op deze revolutionaire
interpretaties van de kwantumfysica en
beschrijft hoe non-lokaliteit en kwantum verstrengeling,
de vreemde bewezen eigenschappen van de
kwantumfysica, ten grondslag zou kunnen liggen
aan de aard van bewustzijn.
Het fenomeen van de bijna-dood ervaring roept
diepe filosofische vragen op. Deze ervaring laat
namelijk zien dat bewustzijn kennelijk een fysieke
wereld kan waarnemen zonder dat daarbij zintuigen
noodzakelijk zijn. Het is uitgesloten dat de
patiënt tijdens deze klinische dood gebruik kan
maken van zijn eigen fysieke zintuigen. Toch blijkt
dat zijn uitgetreden bewustzijn in staat is te
schouwen in de fysieke wereld. Er zijn zelfs
gevallen gedocumenteerd waarbij tijdens de bijnadood
ervaring, waarnemingen zijn gedaan op grote
afstand van het lichaam van de patiënt. Indien het
naakte bewustzijn dat ervaren wordt tijdens de
bijna-dood ervaring een fysieke wereld kan
waarnemen, rijst onmiddellijk de vraag waarom de
mens eigenlijk zintuigen heeft? Kennelijk kan de
fysieke wereld rechtstreeks en bewust ervaren worden.
Het is bijzonder verrassend te moeten constateren
dat bewustzijn geluid kan horen en beelden kan
zien van de fysieke werkelijkheid zonder dat daarbij
sprake is van vibraties van lucht moleculen die
het trommelvlies in trilling brengen of fotonen die
het netvlies treffen en via de omzetting in elektrische
prikkels de hersenen informeren over deze
wereld.
Beperken de zintuigen onze fysieke waarneming,
indien de fysieke wereld rechtstreeks ervaren kan
worden door het bewustzijn tijdens een uittreding
of bijna-dood ervaring? Zonder deze uittredingservaring
ervaren we de fysieke wereld buiten onszelf
alleen via de zintuigen. Werken onze zintuigen als
een filter op onze bewuste waarneming? Uit getuigenissen
van BDE-ers blijkt dat hun perceptie tijdens
de bijna-dood ervaring sneller, ruimer, reëler
en zuiverder was. De uitzonderlijke bijna-dood
ervaring van Vicky Noratuk toont aan dat zelfs
blinde mensen weer kunnen zien tijdens een bijnadood
ervaring! Vanaf haar geboorte had zij een verschrompelde
oogbal en oogzenuw en een niet
ontwikkelde visuele cortex, dus zelfs als er sprake
zou zijn van een nog onbekende activiteit van de
hersenen tijdens de bijna-dood ervaring, beschikte
zij niet over een gezond zintuig dat visuele
indrukken kon overbrengen naar haar bewustzijn
via de hersenen.
Geen dualiteit tussen geest en
lichaam
Via het lichaam ervaren we de grens tussen wat
binnen en wat buiten onszelf is. Echter bestaat deze
grens eigenlijk wel indien bewustzijn eindeloos is
en alom aanwezig, zoals Van Lommel in zijn boek
stelt? Zou deze grens niet gebaseerd zijn op een
illusie die geschapen wordt door het bewustzijn
zelf? Het bewustzijn is tijdens het leven immers
ingekapseld in een fysiek lichaam en kent zijn
informatie over de ‘buitenwereld’ enkel via
beperkende receptoren, onze zintuigen. Op die
manier helpen de zintuigen de ervaring te scheppen
van een binnen en een buiten, van een zelf en
een niet zelf, in feite dus de ervaring van het ego,
afgezonderd van zijn omgeving.
De bijna-dood ervaring werpt ook een nieuw licht
op ‘The hard problem’. Indien tijdens een uittreding
of bijna-dood ervaring de materiële fysieke
wereld rechtstreeks waargenomen kan worden
zonder zintuigen, dan impliceert dit dat er fundamenteel
dus geen verschil kan bestaan tussen de
materiële en immateriële wereld. De fysieke wereld
kan zowel waargenomen worden door de materiële-
immateriële interface die ons zintuig/hersenen
complex vormt, als ook in volledige afwezigheid
van deze interface door de rechtstreekse gewaarwording
tijdens de bijna-dood ervaring. In het laatste
geval wordt ‘The hard problem’ opgelost door
te stellen dat er geen dualiteit kan bestaan tussen
geest en materie. Met andere woorden bewustzijn
ligt ten grondslag aan de enige fysieke werkelijkheid.
Dit verklaart waarom bewustzijn rechtstreeks
kan schouwen in de ‘fysieke wereld’ tijdens
een bijna-dood ervaring.
De uiteindelijke conclusie zou wel eens kunnen
zijn dat de fysieke werkelijkheid moet berusten op
een illusie gecreëerd door het bewustzijn zelf.
Eerder toonde de fysica al aan dat de materiële
wereld feitelijk niet bestaat en dat materie en
energie één en hetzelfde zijn. Denk maar aan
Einstein’s beroemde formule E= m x c² waarbij het
is-gelijk-teken laat zien dat er geen onderscheid
bestaat tussen energie (E) aan de ene kant en
materie (m) aan de andere kant. De volgende stap
in onze evolutie lijkt nu de ontdekking te worden
dat energie en materie aan de ene kant en bewustzijn
aan de andere kant wel eens uitwisselbaar
zouden kunnen zijn.
Bewustzijn als enige oorzaak van de fysieke werkelijkheid
is het uitgangspunt van alle oosterse spirituele
tradities en deze stelling lijkt dus nu door de
bijna-dood ervaring te worden onderschreven. >


Groetjes


Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.