Forum

Deel je visie en ervaringen met anderen.

Kies een onderwerp, of bekijk de lijst met nieuwe berichten.

Groeiend inzicht

Groeit er in jou een nieuw inzicht? Kijk je anders tegen het leven aan? Laat anderen delen in jouw nieuw verworven wijsheid, hoe aarzelend het misschien nog is.


Deze website

Geef je mening. Meld problemen. Doe suggesties. Denk mee.


Gnosis en gnostiek, het boek van Bram Moerland

Na ruim 1500 jaar weer teruggevonden: de gnostische teksten uit de beginperiode van het christendom: de Nag Hammadi geschriften. Bram Moerland schreef er een boek over: Gnosis en gnostiek, de bevrijding van de liefde. (Herziene uitgave van Schatgraven in Nag Hammadi)


Pakkende teksten

Steek je talent niet langer onder de korenmaat. Laat hier je eigen gedichten en andere teksten spreken. Een mooi citaat of een wijze spreuk van iemand anders mag natuurlijk ook. Vermeld dan wel de bron.


Het ontwaken van het zelf, stapstenen voor spirituele groei

Stel hier je vragen, geef commentaar, voeg je eigen wijsheid en ervaring toe.


De Herberg

Welkom in De Herberg.


Evangelie van Thomas

Heb je het boek van Bram Moerland over het Thomas evangelie gelezen? Was je ook zo verrast om wat je herkende, alsof je altijd al wist? Deel hier je leeservaring.


Bramhartigheden

Terugblikken en andere hoogstpersoonlijke overpeinzingen.


Vragen?

Heb je nog vragen over gnosis en gnostiek, of over de Stapstenen voor spirituele groei? Stel ze hier.


De Katharen

De tragische geschiedenis van de katharen blijft mensen bewegen, innerlijk en als toerist. Het mooie is dat steeds meer mensen zich met deze vertegenwoordigers van een ander soort christendom verwant voelen.


1. Hier en nu.

De stapstenen voor spirituele groei zijn gericht op de praktijk van het leven. Uitgangspunt is een vorm van spiritualiteit die zich niet wil afzonderen van de wereld, maar daar juist zinvol aan wil deelnemen.


2. Het ware zelf.

Zelfrealisatie houdt in het loslaten van de identificatie met een schijnzelf, en de verbinding met het ware zelf. Het ware zelf is deel van het alomvattend bestaande. Het zelf is de poort naar de eenheid met het omvattende. Die eenheid is de basis van naastenliefde, niet als gebod, maar als vanzelfsprekendheid.


3. Non-dualisme.

De werkelijkheid is uiterst veelzijdig. Merkwaardig genoeg zijn er nogal wat spirituele tradities die een deel daarvan proberen te verdonkeremanen. Ze hakken dan gewoonlijk de werkelijkheid in twee delen. Het ene deel noemen ze goed en het andere kwaad. Ze zijn dualistisch.
In het stappenplan voor spirituele groei wordt principieel geen enkel deel van de werkelijkheid buitengesloten. Niets van dat-wat-is is in zichzelf goed of slecht. Dat is de essentie van non-dualisme.
Het goede of kwade behoort niet tot een domein van de werkelijkheid. Het is in het handelen van de mens dat het goede of kwade gestalte krijgt. Dat betekent ook dat de verantwoordelijkheid voor goed en kwaad geheel bij mensen berust.


4. De geraaktheid van je hart

Sommige gebeurtenissen kunnen je diep raken. Je wordt daardoor bewogen. Je weet dan dat je daar iets mee te doen hebt, dat je daar antwoord op hebt te geven.  In het antwoord dat je geeft vanuit de geraaktheid van je hart, ben je medeschepper van het leven, niet alleen je eigen leven, maar ook dat van anderen, en van al het leven op aarde.


5. Overgave

Wie een heel mens wil worden zal de werkelijkheid als geheel moeten omarmen, met alles erop en eraan, zonder enig voorbehoud.
Verdriet, vreugde en liefde vormen met z'n drieën de volheid van het leven. Het leven in die volheid is de inzet van de Zelfstappen.


7. Zingeving.

Jij bent de enige mens op de wereld in jouw situatie, met jouw talenten. Jouw situatie in de wereld en jouw persoonlijjke eigenheid vormen samen het gereedschap waarmee je zin kunt geven aan je bestaan.
Niet alleen jij bent uniek. Ook alle andere mensen zijn uniek. Die rijkdom aan verscheidenheid van alle mensen onderling is één van de mooiste aspecten van het menszijn.
Wij mensen hebben elkaar nodig. Niet als de gevangenbewaarders van absolute waarheden, maar als moedige mensen die elkaar onderling bevestigen en steunen in hun eigenheid.


6. Alleen door twijfel kun je groeien

Voor spirituele groei is twijfel onontbeerlijk. Alleen in twijfel kunnen keuzes gemaakt worden en nieuwe stappen gezet op het spirituele pad.
Wie meent de waarheid in pacht te hebben maakt geen keuzes. Zo iemand herhaalt steeds hetzelfde antwoord, ongeacht de vraag die het leven op enig moment stelt. Daar leer je niets van. Daar kun je ook niet aan groeien.


Gesprek

Deze rubriek is bestemd voor gesprekken tussen Bram Moerland en een van de forum-deelnemers. Dat gebeurt op uitnodiging van Bram. Alleen degene die daartoe uitgenodigd is kan reageren.


Zelfwerk 1. Plaats van rust

Als onderdeel van het spirituele pad is het van wezenlijk belang om in jezelf ‘een plaats van rust’ te vinden waar je heen kunt gaan met je bewustzijn van aanwezigheid. Daar kun je de positie innemen van de innerlijke getuige.Dan kun je de bewegingen van je gemoed, van je denken en je lichamelijke ervaringen gadeslaan, oordeelloos ‘zien’. Het 'zien' stelt je in staat in vrijheid los te laten of te verbinden.


Zelfwerk 2. Lichaamsbewustzijn

De weg terug naar aanwezigheid in de werkelijkheid gaat via het herstel van het lichaamsbewustzijn. Door je lichaam te integreren in je bewustzijn maak je contact met de werkelijkheid.


Zelfwerk 3. Emotionele openheid

Geen enkele emotie is goed of slecht. Emotionele openheid staat je toe elke emotie in jezelf waar te nemen, om vervolgens in vrijheid te besluiten wat je er mee doet.


Zelfwerk 4. De tekenen van je biografie

Elk mens is uniek. Maar het is moeilijk om jezelf bewust te kennen. Daarvoor moet je de tekenen leren verstaan die in je biografie verscholen zijn: terugkijken op je leven om de belofte op te sporen die in elk mens op vervulling wacht.


Zelfwerk 5. Psychologie van het ontwaken

De veranderingsprocessen op het spirituele pad zijn heel stereotiep in die zin dat bijna iedereen door nagenoeg dezelfde ervaringen gaat. Allerlei tradities hebben daar hun eigen beelden voor. Niettemin is het iets heel persoonlijks wat uit deze ervaringen tevoorschijn kan treden.


Zelfwerk 6. De dialoog met de ander

We zijn niet alleen op de wereld. We moeten de wereld delen met onze medemensen. Dit vraagt om bezinning en de kunst van een goed gesprek: respectvol luisteren en authentiek antwoorden in een dialogische relatie. In een waarachtige ontmoeting ‘vindt waarheid plaats.’


Zelfwerk 7. Zingeving

De zin van het bestaan is een persoonlijk waagstuk, geboren uit je eigen bewogenheid en met inzet van je persoonlijke talenten. Je zult het gevoel hebben een zinvol bestaan te leiden als je met je bewogenheid en je eigenheid een plek in de wereld kunt innemen. Zingeving is de expressie van je eigenheid in een respectvolle relatie tot al wat leeft.


Groeiend inzicht

Groeit er in jou een nieuw inzicht? Kijk je anders tegen het leven aan? Laat anderen delen in jouw nieuw verworven wijsheid, hoe aarzelend het misschien nog is.


Emotionele openheid

Emotionele openheid is het vermogen tot oordeelloos waarnemen van je emoties, hoe die ook zijn.
Emotionele openheid gaat niet over het hebben van de 'juiste' emoties en gevoelens, en ook niet over het vermijden van 'verkeerde'. Integendeel, want er zijn geen goede of verkeerde emoties en gevoelens.
Als je bereid en in staat bent de toestand van je gemoed oordeelloos te bezien, vanuit de positie van de innerlijke getuige, ontsluit zich een innerlijke ruimte, die ervaren kan worden als innerlijke vrijheid.
Vanuit die innerlijke vrijheid kun je kiezen of je een emotie wel of niet in de wereld tot uiting brengt in je gedrag.


Mystieke ervaring

Zoals de zon plots vanachter de wolken verschijnt, zo kan een enkel moment een nieuw, helder licht op je leven werpen. Ken je zo'n ervaring? Wil je er hier over praten?


Barkruk

Kom gezellig even langs. Iets moois meegemaakt? Iets leuks gezien? Moet er iets van je hart?


Innerlijke getuige

We kunnen blij zijn en weten dat we blij zijn. We kunnen verdrietig, bang, boos en eenzaam zijn en weten dat we dat zijn. Het is alsof er in ons een waarnemer schuilt die de toestand van ons gemoed kan waarnemen - de innerlijke getuige van alles wat we ervaren.
Als onderdeel van het spirituele pad is het van wezenlijk belang om die innerlijke getuige bewust te leren kennen.


Berichten

Hier kun je berichten delen over gebeurtenissen die je aan het hart gaan.


Algemeen Forum

Overige onderwerpen