De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Proloog: De innerlijke tweeling

Dit zijn de geheime woorden
die de levende Jezus sprak
en die zijn opgeschreven door Judas Thomas de Tweeling.

 

Het Thomasevangelie begint meteen al spannend: ‘Dit zijn de geheime woorden ...’
Wordt ons de onthulling van een tot nu toe verborgen geheim toevertrouwd?
Waarom staat hier 'de levende' Jezus? Omdat Jezus deze woorden sprak nog tijdens zijn leven? Of is ‘de levende’ nu juist zo’n geheim woord waarvan we de betekenis nog moeten leren verstaan?
En waarom heet Judas Thomas ‘de Tweeling’? Omdat hij een echte tweelingbroer van Jezus zou zijn? Dat lijkt niet erg waarschijnlijk. Wat betekent het dan wel?
De belangrijkste raadsels zijn gegeven: geheime woorden, levende Jezus, de Tweeling.
Wat zijn de antwoorden?
Als we de antwoorden op al deze vragen toch eens zouden weten, dan…

Tweeling
Laten we eerst eens stilstaan bij het woord ‘tweeling’. Thomas betekent op zich al tweeling, dus het is dubbelop als daaraan nog eens wordt toegevoegd ‘de Tweeling’.
Eigenlijk heet de schrijver van het Thomasevangelie Judas. En hier wordt deze Judas twee keer tweeling genoemd. Kennelijk is dat belangrijk. Waarom?
In het Thomasevangelie is ook ‘tweeling’ een geheim woord, dat wil zeggen dat de betekenis niet alledaags is, maar symbolisch.
Waar gaat het dan over?
Het gaat over de twee naturen van de mens. Die vormen samen een tweeling.
Wij hebben als mens twee naturen.
De ene natuur is de persoonlijke natuur, waarbij men zichzelf ervaart als in de tijd geplaatst, met een geboorte en een dood. Dat is de mens met een geschiedenis en een persoonlijke identiteit. Daarbij hoort het ‘persoonlijk bewustzijn’.
De tweede natuur van de mens is zijn tijdloze kern. Deze tijdloze kern van de mens heet in de gnostiek ‘de Christus’ of de ‘Christusnatuur’. ‘De Christus’ woont in elk mens.
Doel van de gnostiek is het persoonlijk bewustzijn te verbinden met het Christusbewustzijn. Dat heet in de gnostiek symbolisch: ‘de vereniging in het bruidsvertrek’.

Op zoek naar je innerlijke tweeling
Maar hoe zit het nu met die tweeling? Welnu, Judas, de schrijver van dit evangelie (die we voortaan toch maar Thomas zullen blijven noemen omdat dat nu eenmaal gebruikelijk is) is een mens in de geschiedenis. Als mens in de geschiedenis heeft hij een persoonlijke natuur. Maar hij heeft ook een tijdloze kern, de Christus in hem. Zijn persoonlijke natuur is de tweeling van zijn Christusnatuur, en andersom.
Thomas, de schrijver van dit evangelie, zegt hier dus eigenlijk: ‘Ik weet dat ik een tweeling in mij heb, en ik ga je vertellen hoe ook jij die tweeling in jezelf kunt leren kennen.’ En ook hoe je die twee, de persoonlijke natuur en de Christusnatuur met elkaar kunt verbinden, hoe je die twee één kunt maken.

En wat betekent het dat Jezus ‘de levende’ wordt genoemd? Daarover meer in het volgende logion.U kunt dit logion met toelichting hier als pdf downloaden.De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.
Eckehart
Toen God de mens maakte, maakte Hij de vrouw uit de zijde van de man, opdat zij zijn gelijke zou zijn. Hij maakte haar niet uit het hoofd van de man, noch uit diens voeten, zodat zij noch vrouw noch man voor hem zou zijn, maar Hij maakte haar zo dat zij zijn gelijke was. Zo moet de rechtvaardige ziel als gelijke bij God zijn en als naaste bij Hem zijn, precies terzelfder hoogte, niet lager of hoger.” (Over God wil ik zwijgen, II Preken, Meister Eckhart, p. 160, Hist. Uitg. Groningen, 2001) (Ingezonden door Toon Desmet)

Ikoon
Catharina Visser

Er schuilt een gedaante in mijn eigen ‘ik’
die anders is en levender en vrijer
die in zichzelf geen muren kent en tralies
geen eigendunk heeft en geen geldingsdrang
die zich weet los te maken uit de windsels
van angst en gal en treurig zelfbeklag
die opengaat en ademt in de ruimte
en luisteren wil, geduld heeft, troosten kan
en minnend inziet wat een ander mens bezielt
die geen bedenkingen, geen grenzen kent
en lachend geeft en deelt vanuit een
wijd besef dat allen op de aarde één zijn
en dat geen lot ons breken kan
omdat wij gronden in de echte liefde.

Soms in het donker kijkt dat diepste ‘ik’ mij aan
en ik herken het als de levende ikoon
van wat ons ooit is aangezegd:
de nieuwe mens in mij en iedereen verborgen
zo ver, zo ver – maar onder ons bereik…
(uit: Catharina Visser, Door schemering en dageraad)

Juan Ramon Jiminez
Ik ben niet ik

ik ben
degene die aan mijn zijde gaat
zonder dat ik hem zie,
die ik, soms, bezoek
en die ik, soms, vergeet.
Die kalm zwijgt
wanneer ik spreek,
die zachtmoedig vergeeft
wanneer ik haat,
die gaat waar ik niet kom,
ik ben
die
naast mij
in mij
is.

Oxyrhynchus (Griekse versie van het Thomas Evangelie, waarvan enkele fragmenten werden gevonden bij Oxyrhynchus, Egypte)

Dit zijn de geheime woorden die de levende Jezus sprak en die zijn opgeschreven door Judas, die ook Thomas genoemd wordt.

NAG HAMMADI

Geheime Boek van Johannes, NHC III.1, 37
Zij allen hebben, kortom, twee (soorten) namen:
(die) waarmee ze door de hemelse heerlijkheden worden aangesproken; (en die) waarmee ze volgens de manifeste waarheid van hun aard worden benoemd.

Een mooie parallel van deze openingszin en logion 2 vinden we in het Boek van Thomas de Kampvechter (NHC II.7, 138):
"De geheime woorden die de Verlosser tot Judas Thomas gesproken heeft, en die ik, Mathaias, heb opgeschreven toen ik onder het wandelen hoorde hoe ze met elkaar praatten.
De Verlosser zei: 'Broeder Thomas, zolang je de tijd in deze wereld hebt, luister naar me en ik zal je dat openbaren, waarover je in je hart hebt nagedacht. Want omdat men gezegd heeft dat jij mijn tweelingbroer en mijn ware metgezel bent, dien je jezelf te onderzoeken, opdat je zult begrijpen wie je bent, hoe je hier bent en wat je zult worden. Daar men jou mijn broeder noemt, past het niet dat je over jezelf onwetend bent. Ik weet dat je hebt begrepen, omdat je al eerder inzag dat ik de kennis van de waarheid ben. In de tijd dat je me vergezelt, ben je, ofschoon je onwetend was, al tot kennis gekomen; daarom zal men jou "de zelf-kenner" noemen.
Want hij die zichzelf niet heeft gekend, heeft niets gekend. Maar hij die zichzelf heeft gekend, heeft ook kennis over de diepte van het Al verkregen. Daarom heb jij nu, mijn broeder Thomas, het voor de mensen verborgene gezien; dat is datgene waaraan zij aanstoot nemen, omdat zij het niet kennen.' "

Evangelie van Filippus 51
Glaswerk en aardewerk worden gemaakt met behulp van vuur. Maar als glaswerk breekt, wordt het opnieuw gemaakt, want glas is geblazen, terwijl aardewerk verloren gaat als het breekt, want dit is zonder adem ontstaan.

Openbaring van Petrus NHC VII.3:83
Ik ben de bewustgeworden geest die vol is van stralend licht


BIJBEL

Naam Thomas

Johannes 20:24
Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam.

Johannes 20:26
Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, En daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’

Johannes 21:2
Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen.

Geheim

Marcus 1:34
Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.

Marcus 2
40 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ 41 Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42 En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. 43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 44 ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ 45 Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.

Marcus 4
10 Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. 11 Hij zei tegen hen: ‘Aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld; maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen, 12 “opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben, opdat ze goed horen, maar niets begrijpen, anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen.”’

Marcus 5
41 Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 42 Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. 43 Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.

Marcus 7:36
Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden.

Marcus 8
16 Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. 17 Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer 19 hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20 ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 21 Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’

Marcus 9:9-10
9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10 Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Mat 13:10
De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’
(…) Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen.

Mat 13:34
Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte; hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.’

Markus 3:23
Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen.

Markus 4:2
Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe in gelijkenissen.

Markus 4:11,13
Hij zei tegen hen: ‘Aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld; maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen.’ (…) Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen?

Markus 4:33-34
Met zulke en andere gelijkenissen maakte hij hun het goede nieuws bekend, voorzover ze het konden begrijpen. Hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

Lucas 8:10
Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen.

Romeinen 16:25
Aan hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is.

Openbaringen 10:7
Op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft beloofd.

Tweeling

Paulus, Romeinen 9
1 Omdat ik één ben met Christus

Paulus Galaten 4
Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
Hier zien we een fundamenteel verschil tussen Thomas en Paulus. Paulus wil de persoonlijke natuur verzaken en richt zich uitsluitend op de Christus in hem. Thomas wil beide naturen verenigen. Voor Paulus is de kruisiging de dood van de persoonlijke natuur. In Thomas komt de kruisiging niet voor. Daar is sprake van de bruiloft van de twee naturen (zoals ook in het evangelie van Filippus). Kruisiging of bruiloft, dat is een heel groot verschil.

 


Reacties (11)

Ik heb pas met erg veel interesse, fascinatie en ontroering het volledige Thomas Evangelie gelezen met de daarbij behorende uitleg. Het is echt een ongelooflijk wijs document met waarheden die, in ieder geval voor mij, de visie op het leven weergeven zoals ik het wil leven. Laat meer mensen
ontdekken wie ze zijn en wat hun plek is in het leven zonder beperkt te zijn door van buiten af opgelegde identiteiten!


De geheime woorden kunnen hier wellicht ook worden uitgelegd als woorden die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Omdat je wel wat levenservaring nodig hebt om de woorden te kunnen begrijpen. Je moet daarvoor dan wel de weg binnendoor gaan. Zijn het dan woorden voor gevorderden. Het geheim van gnosis is wellicht dat je “essentiële” of “spirituele” natuur Bewustzijn is. Die neemt al je ervaringen waar, maar bestaat buiten je ervaringen. Het gaat ook om bewustzijn. Een persoonlijk bewustzijn en de christus in jezelf ( je goddelijke kern). Om het te kunnen begrijpen zou je jezelf moeten beseffen dat je een personage bent in een verhaal waar je zelf ook nog eens de auteur van bent. In het levensverhaal lijk je een lichaam dat in de wereld leeft en de wereld ervaart door je fysieke waarneming. De eerste stap uit het verhaal is je bewust worden van de psyche of de ziel, die niet in de wereld van de zintuigen bestaat. Zoals Paulus al zei: 'Christus woont in u' Jezus staat hier voor de allegorie van de reis die iedereen moet maken. De activiteit gaat om schatgraven in Thomas. En al gauw wordt duidelijk dat je gaat schatgraven in jezelf. En wat vind je dan? Het vermogen in jezelf om lief te hebben?


Nadat ik jaren geleden een éénheid ervaring heb meegemaakt is voor mij alles verklaarbaar geworden, zoals ik zelf zeg “ ik ben wakker geworden”.
Nondualiteit en het boedisme is voor mij het begrijpelijkst.
Hierin word voor mij alles duidelijk weer gegeven in duidelijk begrepen taal.
In het kort gaat het erover dat het mannelijke en het vrouwelijke in de persoon zelf, ook wel uitgelegd als yin en yang, als één dient geworden te zien. Net als kop en munt van één en dezelfde munt zijn en het goed niet zonder het kwaad kan bestaan.
Deze eenheid is er altijd geweest en zal er altijd zijn, pas als je je deze eenheid herinnerd dan zul je alles in eenheid en echtheid ervaren.
En aangezien het yin yang in elk deeltje van het bestaan is gemanifesteerd, “kan” jij alles als één ervaren, tenzij je nog slapende bent. Want dan ervaar je alles als afgescheiden van elkaar........
Pas als dit heeft plaatsgenomen als een soort van “huwelijk in jezelf” dan pas behoor jij tot de “levenden”.
Als dit nog niet heeft plaatsgevonden dan behoor je nog tot de “doden”.


Mooi geschreven Bert.


Fijn om vandaag over de Innerlijke tweeling te lezen en het gedicht Icoon.
Sinds 12 jaar bezoek ik dit forum en voel me ermee verbonden. Daarnaast toonde ik interesse in non-dualiteit en ECIW. Daarin liep ik o.a. aan tegen de mens, het persoonlijke als illusie te zien of dat nu waar is of niet laat ik in het midden.
Ik zie mezelf wel als mens met alles erop en eraan.
Zo kan ik de diepe plek in mij die vraagt om het stillen van honger naar eenheid en heelheid, niet afdoen met je bent het niet.
Deze plek vraagt juist om mij.
Dit gaat gepaard met kortstondige crises als die plek getriggerd wordt en alles op zijn kop zet.
Weet weer beter dan ooit nu dat niemand hoe dierbaar ook bij deze plek kan komen.
Het vraagt om overgave en God in mijn leven toe te laten en bidden om ondersteuning en me te helpen daar waar ik het niet kan omdat het te groot is voor mij.
Ja, de twee naturen verbinden, de persoonlijke natuur en de Christus natuur maakt één. Innerlijke heelheid en eenwording. Het brengt me Thuis.


Dag Nij, dank voor je bijdrage. Ik deel je mening dat nondualisme en de gnostiek niet dezelfde opvatting hebben over die ‘tweeling'.

In het nondualisme als spirituele traditie, en dan met name in de advaita vedanta, onderscheidt men het persoonlijk bewustzijn en het kosmisch bewustzijn. Het persoonlijk bewustzijn heet daar ‘atman’ en het kosmisch bewustzijn noemt men ‘brahman’. Spiritueel doel is de vereniging van atman en brahman. Dan is men verlost. Maar verlost waarvan?
Het middel tot verlossing is daar onthechting. Het atman moet onthecht worden van van alles en nog wat om samen te vallen met brahman. Waar precies moet atman dan van onthecht worden?
Zolang je nog gelooft in goed en kwaad, ben je gehecht.
Zolang je nog gelooft in persoonlijke eigenheid, ben je gehecht.
Zolang je nog gelooft dat je lichaam serieus te nemen is, ben je gehecht.
Het persoonlijk zelf moet dus gezuiverd worden van de illusie van goed en kwaad, van de illusie van persoonlijke eigenheid, en van alles wat te maken heeft met de illusie van je lichaam.

De advaita vedanta noemt zich non-dualistisch. Wat bedoelen ze daarmee? De advaita vedanta leert dat het bewustzijn ‘het Ene’ is. Alleen aan het bewustzijn komt het kenmerk van bestaan toe. Het bewustzijn en alleen het bewustzijn bestaat. Het bewustzijn is de ultieme en enige werkelijkheid. Zowel Atman en Brahman zijn zuiver bewustzijn. Alles wat niet bewustzijn is, zoals de kosmos, het lichaam en alles wat daarmee te maken heeft bestaat niet. Dat is slechts maya, illusie
Nu, het staat iedereen vrij dat spirituele pad te volgen. Maar het is zeker niet hetzelfde als de gnostieke opvatting van de ‘tweeling’.

Het persoonlijk zelf van de gnostiek is niet hetzelfde als het onthecht bewustzijn van atman. Dat is het meest kenmerkende verschil tussen advaita vedanta, en gnostiek. Het persoonlijk zelf van de gnostiek valt samen met je persoonlijke eigenheid. Je hoeft dus niet egoloos te worden, zoals in het nondualisme van de advaita vedanta of in het boeddhisme. Je hebt als mens een persoonlijke bestemming en het beantwoorden aan die bestemming vereist de inzet van je eigenheid. Wie en wat je bent doet er toe. Ik heb dat zo geformuleerd:
Als je de moed hebt te handelen in de wereld vanuit je eigen geraaktheid, dan zul je ontdekken dat je rijkelijk gezegend bent met talenten om vorm te geven aan wat jou innerlijk beweegt.
Sommige mensen zijn uitgesproken denkers en anderen zijn uitgesproken gevoelsmensen. Er zijn vrije vogels en mensen die het best functioneren in een team. Jij bent de enige mens op de wereld in jouw situatie, met jouw talenten. Jij bent anders dan alle anderen. Jouw situatie in de wereld en jouw persoonlijjke eigenheid vormen samen het gereedschap waarmee je zin kunt geven aan je bestaan. Je zult beloond worden met gevoelens van geluk en met het ervaren besef dat jouw bestaan zinvol is, als je je persoonlijke eigenheid tot expressie kunt brengen in je relaties tot je medemens en tot het leven om je heen.

Dat is dus iets heel anders dan de vereiste egoloosheid van de advaita vedanta en boeddhisme.

Maar wat heeft dat voor gevolgen voor de werkelijkheid zoals we die waarnemen: de aarde, ons lichaam, onze gevoelens en gedachten, de bloemetjes en de bijtjes?
In een tekst uit Nag Hammadi, ‘Het Gesprek met de Verlosser’ staat:
‘De verlosser zei: De lamp van het lichaam is het bewustzijn. Als je binnenste helder is, straalt je lichaam.’
In het gnostische Evangelie van Filippus staat:
‘Het is noodzakelijk om in dit vlees op te staan, omdat alles daarin aanwezig is.’
En:
‘Een heel mens is helemaal heilig, met inbegrip van zijn lichaam.’
Het lichaam doet er dus toe in de gnostiek, want het is drager en werktuig bij de levensinzet van je eigenheid.

Het verschil tussen gnostiek en nondualisme, en dan vooral een verschil voor de alledaagse praktijk van het leven, zit in de waardering van het aardse bestaan. Voor de advaita vedanta is de alledaagse werkelijkheid slechts een illusie; daarbij past onthechting. Voor de gnostiek is de alledaagse werkelijkheid het scheppende werkterrein van de liefde met inzet van je persoonlijke eigenheid; daarbij past overgave.


Alternatief voor egoloosheid
Als je de moed hebt te handelen in de wereld vanuit je eigen geraaktheid, dan zul je ontdekken dat je rijkelijk gezegend bent met talenten om vorm te geven aan wat jou innerlijk beweegt.
Sommige mensen zijn uitgesproken denkers en anderen zijn uitgesproken gevoelsmensen. Er zijn vrije vogels en mensen die het best functioneren in een team. Jij bent de enige mens op de wereld in jouw situatie, met jouw talenten. Jij bent anders dan alle anderen. Jouw situatie in de wereld en jouw persoonlijjke eigenheid vormen samen het gereedschap waarmee je zin kunt geven aan je bestaan. Je zult beloond worden met gevoelens van geluk en met het ervaren besef dat jouw bestaan zinvol is, als je je persoonlijke eigenheid tot expressie kunt brengen in je relaties tot je medemens en tot het leven om je heen.
Niet alleen jij bent uniek. Ook alle andere mensen zijn uniek. Die rijkdom aan verscheidenheid van alle mensen onderling is één van de mooiste aspecten van het menszijn. De erkenning daarvan laat je de verrassende functionaliteit zien van de natuurlijke verschillen van mensen ten opzichte van elkaar.
Als je handelen in de wereld samengaat met respect voor de eigenheid van de ander, dan zal dat bijdragen aan de realisatie van een oneindige rijkdom aan individuele ontplooiing.
Liefde tot een medemens is allereerst het schenken van ruimte aan die ander om anders te zijn dan jij. Als iemand door een medemens bevestigd wordt in zijn eigenheid, met een liefdevol gebaar, een bemoedigend woord, of zelfs alleen maar een luisterend oor, kan dat een aanzet zijn tot persoonlijke bloei. Je medemens bemoedigen kost niets, maar kan voor die ander heel kostbaar zijn. Wij mensen hebben elkaar nodig. Niet als de gevangenbewaarders van absolute waarheden, maar als moedige mensen die in vrijheid elkaar onderling steunen en bevestigen in ieders eigen, unieke bijzonderheid.


Dank je wel Bram.


Heel mooi!


#47176

Dank! Heel helder!


Heel prachtig woorden. Ik ben dankbaar aan jullie alle, zo wijs zo beauty die mij laten begrijpen. Ik weet nu wat ik moest doen. Bedankt. Anoniem.😍


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: