De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Het koninkrijk is uitgespreid over de aarde

113

Zijn leerlingen zeiden tot hem:
Wanneer zal het koninkrijk komen?
Jezus zei:
Het koninkrijk komt niet door het te verwachten.
Je kunt niet zeggen: ‘Het is hier’, of ‘Het is daar’.
Nee, het koninkrijk is uitgespreid over de aarde
maar men ziet het niet.

 

Jezus is hier overduidelijk. Het heil, in welke vorm dan ook, is te vinden in het hier en nu, hier op aarde. Hier vind je als mens je bestemming, hier deel je het leven met je medemen-sen, dit is de plek voor de liefde.
Maar door je ogen omhoog te richten op de hemel, of terug te kijken naar een paradijselijke verleden, of je hoop te stellen op een gelukzalige eindtijd, ver verheven boven het huidige aardse bestaan, daar wordt je blind van voor het hier en nu.
Maar het kan anders.
De Joodse en Palestijnse moeders in de toelichting bij logion 5 zagen het koninkrijk in de ander, die ze eerst in hun blindheid als vijand ervoeren.
Meneer Pastoor in de toelichting bij logion 6 zag het koninkrijk in zichzelf, toen hij zijn innerlijke weigering stelde boven de leer.
Jorge Semprún en de Duitse bewaker uit de toelichting bij logion 51 zagen het koninkrijk in een berijpte boom toen ze beiden van het pad afweken en stilstonden bij een berijpte boom. Hoe symbolisch is dat. Om het koninkrijk te kunnen zien, om van je blindheid genezen te worden, moet je kennelijk eerst van het pad afwijken en stilstaan.
Zij zijn de bewoners van het koninkrijk.

Nadere toelichting:
thomas113extra.html

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.U vindt hier alle logions uit het Thomas evangelie over het koninkrijk.

Bijbel

Deuteronomium 30:12-14
12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14 Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.

Terminologie evangelisten
Van alle evangelisten gebruikt alleen Matteüs de term 'Koninkrijk der hemelen'.
Markus, de eerste evangelist zegt: 'Koninkrijk van God'.
Zowel Lukas als Johannes volgen daarin Markus.

Markus
Mar 1,15
Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Mar 4,11
Hij zei tegen hen: ‘Aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld; maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen.
Mar 9,1
Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’
Mar 10,14
Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.
Mar 10,15
Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’
Mar 12,34
Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.
Mar 15,43
...kwam Josef van Arimatea, een vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst van het koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg.

Lucas 17:20-21, Nieuwe Bijbel Vertaling
20 Toen de Farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, 21 en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’

Lucas 17:20-21, Statenvertaling
20 En gevraagd zijnde van de farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. 21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.

Curieus is dat de 'ouderwetse' statenvertaling de gnostische interpretatie volgt bij de vertaling, terwijl de 'moderne' Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) de wettische interpretatie geeft, en daarbij dus Deuteronomium (zie hierboven) volgt.
Opmerkelijk is ook dat in Lucas de farizeeën de vraag stellen, maar in Thomas zijn het de discipelen.


Matteüs
Mat 3,2
‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
Mat 4,17
Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
Mat 4,23
Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
Mat 5,3
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Mat 5,10
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Mat 5,19
Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.
Mat 5,20
Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.
Mat 6,10
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Mat 6,33
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Mat 7,21
Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.
Mat 8,11
Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel,
Mat 8,12
maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’
Mat 9,35
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.
Mat 10,7
Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.”
Mat 11,11
Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij.
Mat 11,12
Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen.
Mat 12,25
Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden.
Mat 12,26
Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden?
Mat 12,28
Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.
Mat 13,11
Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.

Johannes
Joh 3,3
Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’
Joh 3,5
Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
Joh 18,36
Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’


Oscar Wild
The mysterie of the world is the visible, not the invisible.

Rurger Kopland
De wereld die wij zien is het echte raadsel; over de onzichtbare wereld kunnen we denken wat we willen

Boeddhisme

De overwinning van de Boeddha onder de Bo-boom is het klassieke oosterse voorbeeld van de bevrijding van het bestaan:
Met het zwaard van zijn geest doorboorde hij de zeepbel van het universum - en het spatte tot niets uiteen. De hele wereld van de natuurlijke beleving, maar ook de continenten, hemelen en onderwerelden van het traditionele geloof ontploften, te zamen met hun goden en demonen. Maar het wonder der wonderen was dat hoewel alles uiteenspatte, alles juist daardoor vernieuwd werd, van nieuw leven werd bezield en verheerlijkt werd met de stralende kracht van het ware zijn. ja, de goden van de verloste hemelen loofden luid en in koor de menselijke held die - hen voorbij - was doorgedrongen tot de leegte die hun leven en hun oorsprong was: 'Van vlaggen en banieren, neergezet op de oostelijke rand van de wereld wapperden wimpels tot aan de westelijke rand van de wereld; en van vlaggen en banieren op de westelijke rand wapperden Wimpels tot aan de oostelijke rand; en van vlaggen aan de noordelijke rand wapperden wimpels tot aan de zuidelijke rand van de wereld; en van de vlaggen aan de zuidelijk rand van de wereld wapperden wimpels tot aan de noordelijke rand van de wereld; en van vlaggen die waren neergezet op het niveau van de aarde wapperden de wimpels omhoog tot aan de Brahma-wereld; en de wimpels van de vlaggen in de Brahma-wereld ' hingen neer tot op de aarde. Overal in de tienduizend werelden bloeiden de bloesembomen, de vruchtbomen bogen door onder het gewicht van hun vruchten; stamlotussen bloeiden op boomstammen; taklotussen op boomtakken; wingerdiotussen op de wingerd; hangende lotussen bloeiden in de hemel; en stengellotussen ontsproten in zevenvoud aan de rotsen. Het stelsel van de tienduizend werelden was als een ruiker bloemen die door de lucht dwarrelde of als een dik tapijt van bloemen; in de ruimten tussen de werelden werden de achtduizend mijl lange onderwerelden, waarin vroeger zelfs het licht van zeven zonnen niet in had kunnen doordringen, nu vervuld van stralend licht; en de vierentachtigduizend,' mijl diepe oceaan werd zoet van smaak; rivieren werden in hun vaart gestuit; de blinden konden zien; de doofgeborenen konden horen;/de kreupelgeborenen konden hun ledematen weer gebruiken; en de boeien en ketenen van de gevangenen braken en vielen af.
(Zie pag. 163 van Joseph Campbell, De held met de duizend gezichten)

Evangelie van de Waarheid
30 Zo waren zij onwetend aangaande de Oorsprong,
daar zij deze niet zagen.
Doordat dit zich uitte in angst en verwarring
en instabiliteit en twijfel en verdeeldheid,
waren er veel waandenkbeelden
en loze onzinnigheden waaraan zij leden,
alsof ze in slaap gedompeld waren en aan verwarde dromen ten prooi.
Ze vluchtten ergens heen,
of ze zijn niet bij machte vooruit te komen bij de achtervolging van anderen,
of ze zijn aan het slaan,
of ze krijgen zelf slaag,
of ze vallen van grote hoogte,
of ze vliegen door de lucht, hoewel ze geen vleugels hebben.
Dan weer is het of iemand hen vermoordt, al is er niemand die hen achtervolgt,
of zij doden zelf die hen nastaan, want ze zijn met hun bloed bevlekt.
Tot het moment dat zij die dit alles meemaken wakker worden:
zij die in al deze verwarringen waren, zien dan
niets,
omdat het geen reële dingen zijn.
31 Zo is het met hen die de onwetendheid hebben afgeworpen als de slaap:
ze houden haar niet voor iets reëels,
noch houden ze haar werken voor werkelijkheden,
maar ze laten ze achter zich als een droom in de nacht.
De kennis van de Oorsprong beschouwen zij als het (morgen)licht. Zo heeft iedereen als in slaap gehandeld toen hij onwetend was,
en zo is hij tot kennis gekomen alsof hij ontwaakte.
Gelukkig de mens die zal terugkeren en ontwaken,
gelukzalig hij die de ogen der blinden geopend heeft!

Evangelie van de Waarheid (Valentinus) 19:
Zo gaat het Woord van de Vader uit in het Al.
als de vrucht van zijn hart en de uitdrukking van zijn wil.
Het draagt het Al, het verkiest het
en ook ontvangt het de trekken van het Al.
Het reinigt het en brengt het terug
tot de Vader
en tot de Moeder.

Pedro Casaldaglia
Dorothee Sölle citeert in haar boek
‘Mystiek en verzet’ bisschop Pedro
Casaldaglia als ze zegt: ‘Het mystieke één
worden met God is niet iets wat wij ons
kunnen toeeïgenen, het is geen onverliesbaar
bezit. Wat in de mystieke eenwording
werkelijk gebeurt is niet een
nieuw zicht op God, maar een andere
relatie tot de wereld – een relatie die de
ogen van God heeft geleend. Het is een
wisseling die ontstaat uit het één zijn met
alle leven’.

Heschel
The following passage is taken from Heschel's classic God in Search of Man: A Philosophy of Judaism (Heschel is een grote naam binnen de joodse mystiek, BM).
In his distinctive poetic and aphoristic style, Heschel expresses the primary tenet of the Jewish mystical imagination: The whole world is filled with the presence of God. Or, in the words of Isaiah 6:3, "God's presence is the fullness of the world." There is no place without the Divine. In Heschel's formulation, wonderment is the touchstone for all spiritual life. The beginning of religious awareness is standing astonished, reverent, and chastened before the mystery of being.

 


Reacties (5)

Het koninkrijk Gods is je geluksgevoel. Als je zelf veranderd bent als gevolg van het spirituele pad dan kijk je anders naar dingen en laat je de liefde aan het woord. Dan wordt alles om je heen anders.

Twee vissen zwemmen in een kom. Zegt de ene tegen de andere: " ze hebben het steeds over water... Heb jij enig idee wat dat is?".


Het koninkrijk is Dit Wat Is. Hiernu. Het is het enige wat is en het is voldoende.


Ha, ha, dat is wel een heel korte samenvatting van waar-het-om-gaat. Maar, Wouter, het kan nóg korter. Het maakt namelijk niet uit of je het hiernu voldoende vindt of niet.
Dus: het koninkrijk is het enige wat is. En dat vind ik best wel mooi, zo kort, zo helder.
Maar...
Het is heel opmerkelijk dat nagenoeg alle spirituele tradities dat anders zien. Volgens het Joodse geloof is het koninkrijk in de toekomst, aan het eind der tijden. Het christendom heeft twee versies van niet-hiernu: de hemel en de Joodse eindtijd. Hindoeisme en boeddhisme miskennen het hiernu door hun streven naar de ooit nog te bereiken staat van verlichting.
Het zijn heilsverwachtingen, want dan, en alleen dan, in de verre toekomst of na de dood, of in de nog te bereiken staat van verlichting, zal alle lijden verdwenen zijn. Het boek Openbaringen zegt het zo:
"Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij."
En daarom is deze visie van Jezus in het Thomas-evangelie dat het koninkrijk uitgespreid is over de aarde niet alleen uniek binnen het christendom, maar in nog veel breder verband.

Curieus is vooral dat juist door die heilsverwachtingen, die dus een ontkenning zijn van het hiernu, datgene ontstaat wat zo fraai dichterlijk is omschreven in het gnostische Evangelie van de Waarheid:
Zo waren zij onwetend aangaande de Oorsprong,
daar zij deze niet zagen.
Doordat dit zich uitte in angst en verwarring
en instabiliteit en twijfel en verdeeldheid,
waren er veel waandenkbeelden
en loze onzinnigheden waaraan zij leden,
alsof ze in slaap gedompeld waren en aan verwarde dromen ten prooi.
Ze vluchtten ergens heen,
of ze zijn niet bij machte vooruit te komen bij de achtervolging van anderen,
of ze zijn aan het slaan,
of ze krijgen zelf slaag,
of ze vallen van grote hoogte,
of ze vliegen door de lucht, hoewel ze geen vleugels hebben.
Dan weer is het of iemand hen vermoordt, al is er niemand die hen achtervolgt,
of zij doden zelf die hen nastaan, want ze zijn met hun bloed bevlekt.
Tot het moment dat zij die dit alles meemaken wakker worden:
zij die in al deze verwarringen waren,
zien dan
niets,
omdat het geen reële dingen zijn.
Zo is het met hen die de onwetendheid hebben afgeworpen als de slaap:
ze houden haar niet voor iets reëels,
noch houden ze haar werken voor werkelijkheden,
maar ze laten ze achter zich als een droom in de nacht.
De kennis van de Oorsprong beschouwen zij als het morgenlicht. Zo heeft iedereen als in slaap gehandeld toen hij onwetend was,
en zo is hij tot kennis gekomen alsof hij ontwaakte."De Dans van Leven op gouden voeten.

www.vimeo.com/127349011

Martha


THE Song is All around the World.

www.youtu.be/Us-TVg40ExM


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: