De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


De scheppende kracht in de mens

19

Jezus zei:
Zalig hij die was voor hij er was.
Als jullie mijn leerlingen worden en
naar mijn woorden luisteren,
zullen de stenen je dienen.
Want er zijn vijf bomen voor jullie in het paradijs
die onveranderd blijven, zomer en winter,
en waarvan de bladeren niet afvallen.
Wie deze leert kennen, zal de dood niet smaken.

 

In het Oude Testament wordt God 'de eeuwige' genoemd. En alleen God is daar 'de eeuwige'. Jesaja laat hem zelfs zeggen:

Niemand is aan mij gelijk.

Maar in de gnostiek geldt dat 'het eeuwige' ook in de mens is. Dat wordt bedoeld met 'die was voor hij er was.'

In de traditionele joodse en christelijke godsvoorstelling is er een onoverbrugbare afstand tussen de mens en God. Mens en God zijn wezensongelijk. God is 'gans anders'.
Maar in de gnostiek geldt dat we als mens rechtstreeks met de bron verbonden zijn. Wij komen eruit voort. Zoals een lichtstraal verwant is aan de zon, zo is ook de mens verwant aan de Bron. Wij hebben ‘de gelaatstrekken van de Vader’. Wij zijn ‘de erfgenamen van de Vader’. Dat zijn uitdrukkingen in gnostische teksten om weer te geven dat wij als mens verwant zijn met de Bron zoals een kind met zijn biologische ouders.
We zijn één met het Eeuwige. In mystieke momenten kun je die eenheid ervaren. Dan lijkt het wel alsof je buiten de tijd bestaat. Die toestand van het bewustzijn heet in de gnostiek het Christusbewustzijn, of de Christusnatuur.

Zoals in de toelichting bij de proloog werd verteld, heeft de mens volgens de taditie van de gnostiek twee naturen. De mens draagt in zich de Christusnatuur die deel heeft aan de tijdloze eeuwigheid. De Christusnatuur is de aanwezigheid van de Bron in elk mens.
Het christusbewustzijn is tijdloos. Het was er al voor jij er was, zo ervaar je dat.

Jezus vertelt hier dat er een weg is naar de hereniging van het tijdgebonden persoonlijke bewustzijn met de tijdloze Christusnatuur indien die verbinding verbroken is. Dan ben je een heel mens.
'Dan zullen deze stenen je dienen' zegt dit logion.
De Bron is de scheppende kracht van de werkelijkheid. Maar de mens is zelf ook scheppend, omdat de mens die scheppende kracht van de Bron erft. De farao Echnaton zei het zo:
God is de scheppende kracht in het hart van de mens.

En daarom kunnen we zelf de materiële schepping om ons heen bezielen, als een voortzetting van het eeuwigdurende scheppingproces. Door 'de stenen', de materie, te heiligen vanuit je verbondenheid met de Christusnatuur in je, zullen zelfs de stenen je dienen om het koninkrijk op aarde te scheppen. Zoals de klei tot beschikking staat van de pottenbakker, zo zal de materiële werkelijkheid, ook je eigen lichaam, je dienstbaar zijn in je persoonlijke zingeving aan je leven en daarmee aan de hele schepping. Als je leeft en handelt vanuit je verbondenheid met de Christus-natuur in jou, wordt je zelf actief deelnemer in het nooit eindigend scheppingsproces van de hele werkelijkheid.

Ook in het oude Egypte bestond er een opvatting dat de zichtbare werkelijkheid een emanatie is van de Bron. In alle zichtbare vormen brengt de Bron, God, een aspect van het eigen wezen tot expressie. Zo brengt de Bron in de roos het aspect van de eigen schoonheid tot expressie. De roos is een gelaat van God. In de schoonheid van de roos laat God zichzelf kennen. Wie zich laat ontroeren door de schoonheid van de roos ervaart daarmee een intieme ontmoeting met de Bron van zijn, met God. Het Aramese Onzevader zegt het zo:
Bron van Zijn die ik ontmoet in wat me ontroert.

Maar niet alleen de roos, ook een krokodil, een kat, een nijlpaard, en alle andere dieren zijn een gelaat van God, vond men in het oude Egypte. Daarom is een krokodil heilig, zijn alle dieren heilig. Daarom is ook elk medemens heilig, ben je zelf heilig. Want elk mens is op haar of zijn eigen manier een gelaat van God. Juist in ieders unieke hoedanigheid als individueel mens, is elk van ons een vonk, een lichtstraal, van het goddelijke, een emanatie van de Bron.
Naastenliefde is in deze opvatting niet alleen een moreel gebod, het is ook de beleving van de wezenlijke eenheid die we met elkaar vormen in alle verscheidenheid.

Vijf bomen
Vijf was in die tijd het symbool van de volheid. In de klassieke oudheid spreekt men over de kwintessens, de vijfde essentie. Men beschouwde toen aarde, water, lucht, en vuur als de vier elementen waaruit de materiële schepping was opgebouwd. De kwintessens is de alles doordringende essentie van deze vier oerelementen. Aarde, water, lucht en vuur zijn expressies, vormen, van de ene kwintessens.
De ervaring en het inzicht dat alle verscheidenheid gedragen wordt door een alomvattende eenheid, kent vele namen. Hier wordt die dragende eenheid tot uitdrukking gebracht in het beeld van de eeuwigdurende vijf bomen in het paradijs. Want deze bomen veranderen niet en de bladeren vallen er niet af. Ze symboliseren dus het eeuwige dat ook in de mens is.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Thomas 106
Jezus zei:
Als jullie de twee één maakt,
zul je een zoon van de mens worden.

Nag Hammadi

Apocryphon van Johannes NHC II.1
En ik verhief hem en zegelde hem met het licht van het water met vijf zegels zo dat de dood vanaf die dag geen macht meer over hem zou hebben.

Het evangelie van de Egyptenaren NHC III.2
En zo werd hij vervuld, namelijk door de Vader, de Moeder, de Zoon en de vijf zegels.(...)
De vijf zegels die ontspringen aan de boezem van de Vader.

De drievormige eerste gedachte NHC XIII.1
En hij ontving de vijf zegels van het licht van de Moeder. (...)
Hij die de vijf zegels bezit heeft de sluiers van onwetendheid van zich af geworpen.

Bruce Codex, tekst zonder titel
Er is een andere plaats, genaamd diepte.(...) Daar staan vijf bomen, met een tafel in hun midden.

Bijbel

1 Johannes 8:51-59
Waarachtig, ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.’ 52 Toen zeiden de Joden: ‘Nu weten we zeker dat u bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en u zegt: “Wie mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven”! 53 Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent?’ 54 Jezus antwoordde: ‘Wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die mij eert, de Vader van wie u zegt dat hij onze God is, 55 hoewel u hem niet kent. Ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem wel, en ik bewaar zijn woord. 56 Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’ 57 De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’ 58 ‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’ 59 Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen.

Nag Hammadi
Geheime Boek van Johannes, NHC III.1
37 'Zij allen hebben, kortom, twee (soorten) namen:
(die) waarmee ze door de hemelse heerlijkheden worden aangesproken; (en die) waarmee ze volgens de manifeste waarheid van hun aard worden benoemd.

Evangelie van de waarheid
15:
Wie Gnosis heeft, is iemand wiens Naam de Vader heeft uitgesproken.
16:
En hij weet hoe hij genoemd wordt.
Ieder krijgt zijn ware Naam.
Wie zo gnosis heeft, weet waar hij vandaan gekomen is en waar hij heen zal gaan. Hij weet, zoals iemand die dronken was weer nuchter is geworden, en, tot zichzelf gekomen, zijn zaken weer op orde heeft gesteld.
22:
In de Eenheid zal ieder zichzelf ontvangen, in Gnosis zal hij zich reinigen van een bonte verscheidenheid tot eenheid.
55:
Ieder zal spreken over de plaats waar hij vandaan gekomen is en hij zal zich haasten om weer terug te keren in het gebied waar hij zijn ware aard ontvangen heeft en om deze weer aan die plaats - de plaats waarin hij stond - te ontlenen, door van die plaats te proeven en er voedsel en groei van te ontvangen.
En zijn eigen plaats van rust is zijn Pleroma.
44:
Hij kent zijn plantingen, want hij heeft hen in zijn paradijs geplant.
Zijn paradijs nu is zijn plaats van rust.
47:
Het einde nu is het ontvangen van de kennis aangaande de Verborgene. En dat is de Vader, uit wie het begin is voortgekomen en tot wie allen die uit hem zijn voortgekomen zullen terugkeren.
Zij zijn openbaar geworden tot eer en verheerlijking van zijn Naam.

Evangelie van Filippus 57
Gelukkig degene die al bestond vóór hij werd.

Evangelie van Filippus 101
Het is nodig dat we ons met de levende mens bekleden. Wanneer iemand komt om af te dalen in het water, ontkleedt hij zich zodat hij zich met hem kan bekleden.

Evangelie van Filippus
'bruidsvertrek'

67. Wat is het bruidsvertrek en zijn afbeelding? Het is nodig dat men door de afbeelding binnengaat in de waarheid - dat is het herstel.

61. Niemand zal kunnen ontsnappen wanneer hij vastgebonden wordt, als hij niet zowel een mannelijke als een vrouwelijke kracht ontvangt - dat zijn de bruidegom en de bruid. Die krachten ontvangt men vanuit het symbolische bruidsvertrek.

125. Maar wanneer het bruidsvertrek zich openbaart zal het volkomen licht zich over iedereen uitstorten en allen die erin zijn, zullen de zalving ontvangen. Dan zullen de slaven vrij en de gevangenen verlost worden.

127. Als iemand kind van het bruidsvertrek wordt, zal hij het licht ontvangen. Als iemand het niet ontvangt in de tijd dat hij op deze plaatsen is, zal hij het ook niet ontvangen op die andere plaats.

79. De vrouw verenigt zich met haar man in de bruidskamer. Degenen die zich in de bruidskamer verenigd hebben, zullen zich niet meer van elkaar scheiden.

Evangelie van Filippus 12, 'brood'
Voordat Christus kwam, was er geen brood in de wereld. Zo was het al in het paradijs, de plaats waar Adam was; er waren veel planten die de dieren tot voedsel dienden maar geen graan om de mens te voeden.
De mens voedde zich als de dieren.
Maar toen Christus kwam - deze volkomen mens - bracht hij brood uit de hemel opdat de mens met het voedsel van de mens gevoed zou worden.

Handelingen van Thomas 27
De apostel nam de olie, goot die uit over hun hoofd, bestreek ze en zalfde
ze. Daarbij zei hij:
Kom heilige naam van Christus die boven elke naam is.
Kom kracht van de Hoogste en volmaakte barmhartigheid.
Kom hoogste genadegave.
Kom barmhartige moeder.
Kom gemeenschap met het mannelijke.
Kom, gij die de verborgen geheimenissen openbaart.
Kom, moeder van de zeven huizen, dat uw rust mag zijn in het achtste huis.
Kom oudste van de vijf leden, verstand, gedachte, inzicht, overleg,
beslissing;
treed in gemeenschap met deze jonge mensen.
Kom, heilige Geest en reinig hun nieren en hart en verzegel hen in de
naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

 


Reacties (12)

Voor de herdruk van mijn boek over het Thomas-evangelie heb ik mijn toelichting bij dit logion drastisch gewijzigd.
Daardoor pasten ook de reacties niet meer en die heb ik dus verwijderd.
Ben benieuwd naar nieuwe reacties.Een mooie toelichting! Het is mij niet bekend waarin ze verschilt van de vorige, maar onderstaande stukje vond ik treffend:

"Het is allereerst in jezelf en daarna kun je het bespeuren in de werkelijkheid om je heen in het hier en nu.
Dan heb je de vergankelijkheid van het aardse bestaan verbonden met 'de vijf bomen voor jullie in het paradijs waarvan de bladeren niet afvallen' die dus eeuwig en onveranderlijk zijn. Dan heb je het eeuwige en het vergankelijke in je eigen bestaan verenigd. Dan heb je de twee één gemaakt. Dan ben je een heel mens geworden in wie het tijdelijke en het eeuwige zijn verenigd in een heilig mystiek huwelijk."

Jouw toelichting liet me ook even stilstaan bij het logion zelf waarin de 5 bomen m.i. verwijzen naar de 5 oorspronkelijke zintuigen van de mens
Door de verbinding met het eeuwige openen of vernieuwen de zintuigen zich en worden we als blinde ziende, als dove horende,wandelen we opnieuw als lamme, en staan we tenslotte als levende op uit de dood.(eigenschappen die horen bij het vergankelijke)
Leren we dus de 5 bomen kennen in het paradijs dan leven we werkelijk in en vanuit het koninkrijk en zien, horen, proeven,ruiken en voelen we 'anders', leven we compleet zou je kunnen zeggen. Zo begrijp ik het momenteel.
Die verbinding is m.i. primair en daar wijst Jezus ook naar met deze zin:
"Als jullie mijn leerlingen worden en naar mijn woorden luisteren....".

Bedankt!


Zoals altijd is het knutselen en slijpen met een tekst. Ik weet wat ik wil zeggen, maar hoe zeg je het? Je schrijft iets op, je leest het wat later en dan denk je: dat kan beter, er staat nog steeds niet precies wat ik bedoel. Dat proces herhaalt zich vele malen. Ik heb hier nou al drie dagen over gedaan.
De toelichting bij logion 19 heb ik dus alweer veranderd. Niet omdat het niet klopte, maar omdat het volgens mij nog steeds niet duidelijk genoeg was.
Is het zo duidelijk? Ik verneem het graag.
Dank alvast, Marith, voor je reeds gegeven reactie.


Hallo Bram, de vorige toelichting staat mij niet zo meer bij, maar ik vind dit een hele duidelijke. Delen van die toelichting roepen toch vragen bij me op, omdat ik het anders ervaren heb. Vooral de dualiteit, zoals Plato die verwoordde en die je als voertuig gebruikt om aan te geven dat die dualiteit in het Thomas evangelie niet bestaat, heeft me het afgelopen jaar in een worsteling doen belanden. Het verenigen van de twee toestanden levert ook in jouw tekst voor mij nog steeds een duidelijk beeld op van twee separate toestanden die door een actieve of passieve wilsdaad tot eenheid gebracht kunnen worden. Zo lees ik het in jou toelichting ook terug. Terwijl het over perceptie gaat, er is nooit een dualiteit geweest, alleen niet alles wordt gezien. Als ik voor een schilderij sta, zou het kunnen zijn dat het landschap dat ik aanschouw opeens haar ware gezicht betoont, zonder dat er daadwerkelijk iets in het schilderij verandert. Er is hoogstens iets in mij veranderd, waardoor ik het kan ervaren. De heelwording is al een feit, omdat er nooit iets hersteld hoefde te worden. Alleen in mij hing een dikke mist, en ik raakte in een dwaling verstrikt.


Dank, Baudolino, voor je commentaar. ik neem het ter harte en kom er op terug. Ik wil nog even kijken wat ik ermee doe.


Ik ben deel van een ondeelbaar geheel, één met het Eeuwige. Ik was er al voor ik was. Nu ben ik, maar ik was er al. Verbonden met de Bron van Zijn in mij. De Christus in mij is een toestand van bewustzijn in het hier en nu. De scheppende kracht, het Goddelijke, in de mens zelf. Een onveranderlijke Bron die ik in mezelf herken en waarop ik rekenen kan. Die me rust geeft en diepe inhoud. Verbonden met de mens, dieren en de natuur. Met verantwoordelijkheid hoe ik daarmee omga. Want ik kan scheppen, maar wat schep ik dan? Ik kan bezielen, maar waarmee beziel ik dan? Niemand is gelijk aan mij, want ik ben uniek. En toch ben ik jou in een andere gestalte.


Voor mij heb je deze mystieke puzzelstukjes prachtig ingekleurd Frits.
Er ontstaat zo een kleurplaat die LIEFDE uitstraalt, 7 dagen per week en 24 uur per dag.
Mooi Frits, dank je.


Tot ik hier mijn ding vond heb ik me al mijn hele volwassen leven beschouwd als iemand die emotioneel dood is. Wanneer anderen spraken over hoe ze iemand konden haten of jaloers zijn op; trachtte ik me voor te stellen hoe dat zou aanvoelen. Ik kan het nog steeds niet bevatten. Gewoon omdat ik deze emoties en andere nooit heb gekend. Als men mij dan vroeg hoe ik hierover dacht gaf ik steeds een voor hen onbegrijpelijke uitleg.

"Voor mij staat alles en iedereen op dezelfde denkbeeldige lijn als ik. Niets is mooier, beter, geweldiger dan het andere. Ik vind zowel schoonheid in een mens, stoel, grasspriet, bloem als in een doodgewone steen. Dit geldt tevens als ik het heb over "houden van". Niets of niemand stijgt boven deze voor mij denkbeeldige lijn."

Nadat ik dit heb gezegd werd ik overspoeld met vragen als: "Maar je kan toch niet net zoveel houden van een steen als van een mens?" of "Nu begrijp ik waarom jij van jezelf vind dat je emotioneel dood bent, want als je geen haat etc kent dan moet je wel emotioneel dood zijn." Daarom vind ik de vergelijking van dat schilderij waar je naar kijkt en waar je later iets anders in ziet zo prachtig. Niets verandert wezenlijk. Jijzelf bent het die groeit en je neemt de dingen gewoon met je mee. Maar al te vaak leidt dit dan tot een teleurstelling, maar heel af en toe is er iemand die dan toch je pad kruist die écht begrijpt wat ik bedoel.

Hopelijk doen jullie dit ook.


Romain, waarom zou je in een standaard mal moeten passen? Als jij geen haat kent, ken je geen haat. Nou en?


"waarom zou je in een standaard mal moeten passen?" Zelfs ergens niet in passen; dan pas je nog altijd ergens in. Als je geen keuze maakt, dan maak je ook een keuze. Maar Bram; ik denk dat het me begint te dagen. Ik hoef me niet af te vragen waarbij ik pas, maar dien te aanvaarden dat het zo is. Wel een bevrijdende gedachte.

"Als jij geen haat kent, ken je geen haat. Nou en?" "De keerzijde van haat is liefde. Is dat wel zo?" Van kindsaf wordt ons bijgebracht dat alles een tegenpool, -waarde heeft. Ik moet dus wel écht opnieuw leren denken. Niet langer in termen van "als ... dit is, dan is ... dus dat".

Loslaten en opnieuw beginnen. Met andere woorde: "Terug gaan naar mijn kind van 7."


Beste Bram
De eerste uitgave van Schatgraven in Thomas ha dik al snel gekocht en ben daarin gaan studeren met groot plezier. heb di ook gebruikt bij gespreksgroepen in Hasselt en Antwerpen.Thans na zoveel jaren ben ik weer in Thomas gedoken nadat ik zelf ontdekt had dat gnosticisme mijn levensweg is na omzwervingen in rk- Jodendom-Boedhha . ik voelde en voel me bevrijd zoals u ook schrijft in de toelichting op logion19 en andere logia.
Omdat ik had vernomen dat er een herduk was ben ik op de computer deze gaan bekijken en vind dat er nogal wat wijzigingen in de toelichtingen staan welke me ook aanspreken. Echter bij logion 19 is de hele toelichting -..geen verzoeningsleer en volgende verdwenen. Heb deze ook niet terug gevonden bij andere logia. Ondanks een aantal opmerkingen vond ik het wel verhelderend vooral toen ik voor het eerst kennismaakte met gnosticisme en thomas. de zonden leer komt van Augustinus -bij de 5 pijlers van het gnosticisme riep eucharistie vraagtekens op.immers de roomse kerk heeft d e Mithrascultus gecopieerd en van mithras Jezus gemaakt. in andere godsdiensten speelt brood en wijn consumeren een rol.Maar de magische verandering in lichaam en bloed is verzonnen door de rk.kerk.
Mijn vraag hebt u deze uitleg bij logion 19 weg gelaten omdat u zich er niet meer in kunt vinden. Ik zal nu bij verdere bestudering via de computer toelichting per logion wel weer bij de tijd komen. Wat ik een goed idee vindt om de parallellen te vermelden. Woon thans in Bali Indonesia en ben voornemens om hier te trachten een gespreksgroep op te zetten met Thomas als basis. Voor mij nog steeds een verrijking.
hartelijke groet en veel dank voor uw graverij in thomas. john janssen


Ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom ik die verzoeningsleer heb weggelaten. Ik vermoed dat het een praktische overweging was. Het boek groeide uit zijn afgesproken lengte en ik moest hier en daar wat inkorten. Omdat de verzoeningsleer uiteraard niet tot de gnostiek behoort kon die er uit.
Mijn uiteenzetting over de verzoeningsleer vind je nog wel elders op de website, namelijk hier:
www.gnostiek.nl/gnostiek/verzoeningsleer.html


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: