De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Als twee vrede sluiten

48

Jezus zei:
Als twee vrede sluiten met elkaar in één huis,
zullen ze tegen de berg zeggen: ga weg,
en hij zal gaan.

 

Het huis is het gnostische symbool van het innerlijk van de mens. Het is in de mens zelf dat er afgescheidenheid kan bestaan tussen de persoonlijke natuur en de Christusnatuur. De afgescheidenheid kan worden hersteld als de twee vrede sluiten met elkaar.
Om dat duidelijk te verstaan keren we terug naar het voorbeeld van de pastoor in logion 6. Er was een kind ongedoopt gestorven in zijn parochie. Hij moest nu de boodschap overbrengen dat het kind niet in gewijde aarde begraven mocht worden, volgens de kerkelijke regels.
Maar op weg naar de ouders ervoer hij een innerlijk protest. Hij besluit om toch dat kind in gewijde aarde te laten begraven.
Maar wat doet hij daarmee nu achteraf?
Hij kan daarover in onvrede verkeren met zichzelf. Er kan zich in hem een innerlijke strijd afspelen over de gevolgen van zijn afwijking van de leer.
Hij kan bedenken dat hij zwak is geweest en zijn besluit achteraf betreuren en zich voornemen de volgende keer sterker te zijn. Als zich zulke gebeurtenissen herhalen, zal hij daardoor almaar fundamentalistischer worden en tenslotte de stem van zijn hart volledig het zwijgen opleggen, bijvoorbeeld door die te betitelen als een verlokking van het kwaad.
Maar als hij eenmaal heeft ontdekt dat er in hem een weten woont dat afwijkt van de uiterlijke leer, kan hem dat er ook toe aanzetten om steeds vaker op dat weten te vertrouwen. De tweestrijd in hemzelf kan hij beëindigen door met dat innerlijk weten vrede te sluiten en zijn handelen in de wereld voortaan daarop te bouwen.
Als hij trouw blijft aan de kerkelijke leer, dan is die leer als een onverzettelijke berg. Daar is dan geen beweging meer in te krijgen.
Maar als hij trouw betuigt aan zijn innerlijk weten, dan kan hij tegen die berg van fundamentalistische waarheden zeggen: ga weg. En die gaat dan weg. Dan zal hij voortaan zelf zin en betekenis kunnen geven aan zijn leven. Dan wordt de zingeving aan zijn leven een scheppend proces. Daarbij ligt niets vooraf vast, maar worden de antwoorden op de vragen van het leven steeds opnieuw geboren uit de bewogenheid van zijn hart.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.Bijbel

Jesaja 54:10
Al zouden de bergen wijken
en de heuvels wankelen,
mijn liefde zal nooit meer van jou wijken
en mijn vredesverbond is onwankelbaar
– zegt de HEER, die zich over je ontfermt.

Efeziërs 2:14-15
14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede

Matteüs 18:19
Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.

Matteüs 17:20-21
20 Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’
(17:20) Andere handschriften hebben een extra vers: ‘[21] Dit soort kan alleen door gebed en vasten worden uitgedreven.’

Marcus 11:23-24
23 Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. 24 Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Nag Hammadi

Evangelie van Filippus 08
De heilige mens is helemaal heilig, met inbegrip van zijn lichaam. Immers als hij het brood ontvangen heeft, maakt hij dit heilig. Evenzo maakt hij de kelk en al het andere dat hij ontvangen heeft, rein. Waarom zou hij dan ook niet het lichaam rein maken?

Evangelie van Filippus 10
Licht en duisternis, leven en dood en rechts en links zijn broers van elkaar. Ze kunnen niet van elkaar losgemaakt worden. Om die reden zijn noch de goeden goed, noch de slechten slecht en is leven niet alleen maar leven en dood niet alleen maar dood.
Daarom zal een ieder tot zijn eerste begin teruggebracht worden.

Evangelie van de Waarheid (Valentinus) 19
Zo gaat het Woord van de Vader uit in het Al.
als de vrucht van zijn hart en de uitdrukking van zijn wil.
Het draagt het Al, het verkiest het
en ook ontvangt het de trekken van het Al.
Het reinigt het en brengt het terug tot de Vader
en tot de Moeder: Jezus, van oneindige zoetheid!

Thomas Evangelie 22
Wanneer je de twee één hebt gemaakt,
wanneer je de binnenkant maakt als de buitenkant
en de buitenkant als de binnenkant
en het bovenste als het onderste,
en wanneer je het mannelijke en het vrouwelijke één maakt,
zodat het mannelijke niet meer mannelijk is
en het vrouwelijke niet vrouwelijk,
dan zul je binnengaan in het koninkrijk.

 


Reacties (2)


Binnen onze illussie zijn de dualiteiten er wel.We moeten ze alleen herleiden naar de bron. Het is de opzet van de Bron. Dienend tot ervaring en onderscheidend vermogen.


Het gaat in dit Logion om zelfvertrouwen. Om geloof in je zelf als je ergens tegen opziet. Dat je de kracht zult hebben om het tot een goed einde te brengen en je dus niet aan jezelf hoeft te twijfelen.
Mattheus 6: 25-26. "Weest niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten of drinken, noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien noch maaien en zamelen niet in schuren op, en uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij niet veel meer waard?"
Mattheus 6: 27-30. "Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd voor kleding! Let er op, hoe de lelien des velds wassen: zij arbeiden noch spinnen, en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn luister niet gekleed was als een van deze. Indien dan God het gras des velds, dat er heden nog is en morgen in den oven geworpen wordt, zo kleedt, zal Hij het u niet veeleer doen, kleingelovigen?"
Mattheus 6: 31-34. "Zegt dan niet in uw bezorgdheid: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want naar dat alles zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet wel dat gij dat alles nodig hebt. Zoekt eerst zijn Koninkrijk en de gerechtigheid die Hem behaagt, en dat alles zal als een toegift u geschonken worden. Weest dan niet bezorgd voor morgen; morgen mag voor zichzelf zorgen! Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen plagen."


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: