De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Jij bent alles

77

Jezus zei:
Ik ben het licht dat over het Al schijnt.
Ik ben het Al.
Uit mij kwam het Al voort,
en naar mij strekte het Al zich uit.
Klief een stuk hout en daar ben ik,
til een steen op en daar zul je mij vinden.

 

Het eeuwige, waarover we in het vorige login spraken, is alomtegenwoordig. Alles, zonder uitzondering, is een manifestatie van de Bron. Het is dus niet alleen in jou aanwezig, maar ook in alles om je heen. Dat is de indrukwekkende ontdekking die je kunt opdoen als je een eenling bent geworden, als je je los hebt gemaakt van allerlei identiteiten die niet bij je wezenskern passen, zoals in logion 75 werd verteld, en het eeuwige in jezelf hebt ervaren, als in logion 76.
Wie het eeuwige in zichzelf heeft ervaren, zal het daarna ook zien in alles om zich heen. Alles om je heen is niet meer 'het andere', je bent er wezenlijk mee verbonden. Alles is een vorm van het Ene, waar ook jij deel van bent. Overal ontmoet je dat Ene, waar je ook bent of wat je ook ziet. Jij bent alles. Dat alles ben jij.
En dan kun je, net als Jezus hier, zeggen: Til een steen op en daar zul je mij vinden.

Er is een fraaie parallel met een tekst uit de Bhagavad Gita. Daarin zegt Krishna:
Ik, o Arjuna, ben het zelf, tronend in het hart van alle schepselen; Ik ben het begin, het midden en ook het einde van alle wezens. (X-20)
Als zijn zelf harmonisch is geworden door yoga, ziet hij het Zelf wonend in alle schepselen, en alle schepselen in het Zelf, overal ziet hij dit. (IV-29)
De verlichte wijze maakt geen onderscheid tussen een door kennis, bescheidenheid en nederigheid gesierde Brahmaan en een koe, een olifant, of zelfs een hond en een paria. (IV-18)De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.
Bijbel

Marcus 10:6-12
Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; 7 daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, 8 en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. 9 Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’
10 In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. 11 Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; 12 en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’

Matteüs 18:20
20 Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.

Matteüs 28:2
2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten.

Johannes 6:35
‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.'

Johannes 6:41
De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald.

Johannes 6:48
Ik ben het brood dat leven geeft.

Johannes 6:51
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaaldwanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’

Johannes 8:12
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Johannes 8:28
‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt,’ ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft.

Johannes 8:42
‘Als God uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden.

Johannes 8:58
‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’

Johannes 9:5
Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’

Johannes 10:7
Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.

Johannes 10:9-11
Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered wordenhij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
Ik ben de goede herder.

Johannes 11:25
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,

Johannes 12:46-47
Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.

Johannes 13:19
1Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeurenwanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben.

Johannes 14:6-7
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’

Johannes 14:10
Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.

Johannes 14:20
Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.

Johannes 15:1
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.

Johannes 15:5
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.


Johannes 8:12-20
Jezus getuigt over zichzelf
12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 13 De Farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ 14 Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. 15 U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. 16 En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. 17 In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 18 Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’ 19 Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.’ 20 Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.

Romeinen 11:36
36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Hebreeën 2:10
10 Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.

1 Korintiërs 8:4-6
4 Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is. 5 Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde – en zo zijn er immers heel wat goden en heren –, 6 wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

1 Korintiërs 15:28
28 En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.

Efeziërs 1:23
23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Genesis 28:18,22
18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten.
22 Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.’

Genesis 31:45
45 Daarop koos Jakob een steen uit en zette hem rechtop als gedenksteen;


Jozua 24:26
26 die hij in het wetboek van God opschreef. Ook richtte hij een grote steen op onder de terebint bij het heiligdom van de HEER.

Genesis 29:10
10 Zodra Jakob Rachel zag, de dochter van zijn moeders broer Laban, met Labans vee, liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken.

Epiphanius
Ik ben jou, en jij bent mij, en waar jij bent ben ik; in alles ben ik aanwezig.
(Haer.26.3, Hans Jonas, Gnositicism p.60)

Manichaean Psalm Book 54:19-30
I am in all, I bear the heavens, I am the foundation, I support the earths, I am the light that shines forth, that makes the souls rejoice. I am the life of the world, I am the milk that is in all trees, I am the sweet water that is under the children of matter.

Bhagavad Gita
Ik ben de smaak in het water,
Ik ben het licht in de Zon en Maan,
Ik ben de drie letters A.U.M. in al de Veda's.
Ik ben de klankvibraties in de Aether.
Ik ben de mogelijkheden/vermogens van/in de mens.
Ik ben de maagdelijke geur van de aarde.
Ik ben de hitte in het vuur.
Ik ben het leven in alle levende wezens.
Ik ben het doorzettingsvermogen in de asceet......

Ken mij, O Partha als het eeuwige zaad van alle wezens.
Ik ben de wijsheid in de wijzen.
Ik ben de moed van de dapperen.
Ik ben de kracht van de sterken welke vrij zijn van begeerten en hartstocht.
Ik ben de hartstocht in allen die zich voortplanten overeenkomstig het lot van het leven.
(met dank aan Jan)

Shri Nisargadatta Maharaj, zelfrealisatie:
"Ik bied je precies aan wat je nodig hebt; wakker worden.
Je hebt geen honger en brood heb je niet nodig.
Wat je nodig hebt is stilte en loslaten en ontwarren.
Wat je nodig hebt is niet wat je denkt nodig te hebben.
Wat je nodig hebt is bekend aan mij, maar niet aan jou.
Wat je nodig hebt is een terugkeer naar de toestand waarin ik mij bevind,
je oorspronkelijke natuurlijke staat.
Alles wat je verder zou kunnen bedenken is een illusie en een hinderpaal.
Je kunt me geloven als ik zeg dat je niets anders nodig hebt dan te zijn wie je bent.
Je hebt je ingebeeld dat je waarde stijgt door iets te verwerven.
Dat is als een stuk goud dat denkt meer waard te worden als er wat koper aan wordt toegevoegd.
Het reinigen, het uit de weg ruimen en opgeven wat geen wezenlijk deel uitmaakt van wat je bent,
is genoeg, De rest is ijdelheid."
(met dank aan Yvonne)

Johan:

Ik ben van overal.
Van waar de zee spreekt tot het land,
van waar de berg de sterren raakt,
waar het donkere bos de vlakte ontmoet.
Ik ben de mist die tot de hemel wierookt
en de zon die doorheen wolken de aarde zoent.
Ik ben het harde zuivere kristal van ijs dat rotsen splijt
en het geurige kruid dat tussen stenen bloeit.
Ik ben vuur dat licht draagt door de nacht
en de onzichtbare schaduw van de dag.

Mijn stem wordt gezongen
in het lied van vogels en krekels.
Mijn dromen zijn levend
in bomen die ze dragen tot in hun kruin.
Mijn weten gaat nergens heen
want het is de loop van elke weg.
Mijn voetafdrukken in het zand
vullen zich met water en worden geëffend.
Het ene dat bij me blijft wist ik altijd:
Ik besta en leef volledig.

 


Reacties (22)

Shri Nisargadatta Maharaj, zelfrealisatie:
"Ik bied je precies aan wat je nodig hebt; wakker worden.
Je hebt geen honger en brood heb je niet nodig.
Wat je nodig hebt is stilte en loslaten en ontwarren.
Wat je nodig hebt is niet wat je denkt nodig te hebben.
Wat je nodig hebt is bekend aan mij, maar niet aan jou.
Wat je nodig hebt is een terugkeer naar de toestand waarin ik mij bevind,
je oorspronkelijke natuurlijke staat.
Alles wat je verder zou kunnen bedenken is een illusie en een hinderpaal.
Je kunt me geloven als ik zeg dat je niets anders nodig hebt dan te zijn wie je bent.
Je hebt je ingebeeld dat je waarde stijgt door iets te verwerven.
Dat is als een stuk goud dat denkt meer waard te worden als er wat koper aan wordt toegevoegd.
Het reinigen, het uit de weg ruimen en opgeven wat geen wezenlijk deel uitmaakt van wat je bent,
is genoeg, De rest is ijdelheid."


Heel mooi dit logion en ook de uitleg en het aangeven van de parallel met de Bhagavad Gita. Alleen, het is Krishna die spreekt in de Bhagavad Gita en niet Shiva.
Straks lees ik weer verder in Gnosis en Gnostiek van Bram Moerland, mooi om te lezen zo rond de pinksterdagen, Jezus spreekt immers namens en over de Heilige Geest (zie ook het fraaie logion 17), het eenheidsbewustzijn dat door mystici uit alle culturen beschreven wordt (alleen gebruikt men verschillende namen).


O jee, natuurlijk is het Krishna en niet Shiva. Dat weet ik zelf heel goed, Tjalling. Dit is dus een vervelende 'slip of the pen'. Ik heb het hier meteen gecorrigeerd.
Ik heb gekeken of het ook fout staat in mijn boek, en helaas, ook daar staat Shiva bij logion 77. Oef...
Gelukkig staat het goed in een inleidend hoofdstuk.
En als de Bhagavad Gita je interesseert zou je kunnen luisteren naar het interview met Rinus van Warven met mij over de Bhagavad Gita en de weg van de held van Joseph Campbell:
Rinus van Warven in gesprek met Bram Moerland


Mooi, Tjalling, je koppeling van het eenheidsbewustzijn aan Pinksteren, als het logische vervolg op de opstanding uit de dood in de gnostische betekenis.


'Ik ben het licht dat over het Al schijnt' kan ook ruim vertaald worden met ' Ik ben het licht dat alles te boven gaat' of ook ' 'Ik heb het licht der wereld in mij'. Het is de alomtegenwoordigheid, de volkomenheid, waar ik een onlosmakelijk deel van ben. Het goddelijke is in alles en in allen. Als ik dat wil zien. Dat is het doel van alles.


Ik ben het licht dat schijnt.
Ik ben het licht der wereld. Het is de alomtegenwoordigheid, de volkomenheid, waar ik ben. Het goddelijke is in alles en één met alles.


In werkelijkheid is er niets anders dan Licht of Liefde. Maar in de wereld waarin wij wonen wordt de scepter nog steeds gezwaaid door wat geen Licht of Liefde is. Het probleem is m.i. dat wanneer je los bent gerukt van je oorspronkelijke aard, je verslaafd raakt. Wie van de ander is losgerukt gaat hem onheus bejegenen en wie van de aarde is losgerukt gaat haar vernietigen.


P.s. ben niet naïef over de duisternis.
De weg naar het Licht gaat m.i. zowel micro als macro door de duisternis.


I am the incomprehensible silence and the often-remembered thought
I am the voice of many sounds and the expression of many designs
I am the utterance of my own name
For I am the Sophia of the Greeks
And the Gnosis of the barbarians
The one who had been hated everywhere, and loved everywhere.
I am godless and I am she whose godhood is multiple
I am the one whom you have considered and whom you have scorned
I am unlearned, and it is from me that you learn
I am the gnosis of my seeking
and the finding who seek after me


Hallo Bram
Ik ben het Al.
Uit mij kwam het Al voort, dit laatste snap ik niet. Uit de boeken van Jozef Rulof heb ik begrepen dat wij ( dus ook Jezus) uit het al komen. vr. gr. Gerrit


Goedenavond Gerrit, je stelt de vraag specifiek aan Bram, dus ik weet ik niet of ik er iets over mag zeggen?!
Jezus zegt namelijk in een ander logion dat Hij geen verdeler is, iedereen krijgt de totale erfenis. Ik zie dat als iedereen het vol-ledige Licht of Al is...de Goddelijke dichotomie; er is slechts één van ons, en er zijn velen van ons. Deze 2 bestaan beiden naast elkaar, in elk individu is het Al, het volledige Licht waar alles weer uit voortkomt als een eeuwigdurende kringloop.
Ik Ben het Al zegt Jezus in logo in 77, uit mij kwam het Al voort...Alles is een vorm van het Ene, waar ook jij deel van bent. Jij bent Alles, niets uitgezonderd!
Hartegroet!


Ik ben het Al.
Uit mij kwam het Al voort, dit laatste snap ik niet.

Er zijn ontelbaar veel bomen op Aarde die voor het oog in vorm veel kunnen verschillen.

Maar ze zijn allen geworteld in één Aarde.

Groetjes,Het Al is Bewustzijn, Ik Ben Bewustzijn. Zonder "Mij" kan er geen wereld zijn, omdat Ik er eerst moet zijn (als Bewustzijn) waar het Al in kan verschijnen. Alles waar we de aandacht op leggen is objecten en we gaan voorbij aan het Bewustzijn, het essentiële, wat grenzeloos is, we zien de letters maar niet het papier, het papier is essentieel voor de letters...misschien hebben we een identiteitsprobleem?
:-)


Mijn geboorteplaats is plaatsloos.
Mijn teken is dat ik geen teken heb, nog er een geef.
Je zegt dat je mijn mond, oren en ogen en neus ziet-
maar die zijn niet van mij,

Ik ben het leven van het leven.
Ik ben die kat daar, die steen, niemand.
Ik heb dualiteit wegeworpen als een oude theedoek,
ik zie en ken alle tijden en werelden,
als één, één, altijd één.

Rumi


Weet dat de uiterlijke vorm voorbijgaat,
maar dat de werkelijke wereld voorgoed blijft bestaan.
Hoelang staar je je nog blind
op de vorm van de kruik?
Laat dat ding toch, zoek het levende water!
Rumi


Dag Yvonne,
Rumi staat bekend om zijn mooie gedichten, doordenkertjes vaak, maar.......
Wat als die kruik gevuld is met het levende water?


Haha Wim, leuk dat je er over doordenkt...
Het levende water is m.i. ook buiten de kruik...
Er is niets anders...
Het besef niet de druppel (kruik) maar de oceaan te zijn...
Hartegroet


P.s. Wim, daarom heb ik Rumi hier bij logion77 geplaatst...je bent Alles, jezelf maar ook alle anderen, hoe kun je dan nog een "ander" benadelen op welke manier dan ook?


Ja Yvonne, je had al begrepen dat mijn reactie een knipoog naar Rumi was.

Als je voor je zelf eens rustig over nadenkt over de kruik en de inhoud dan loop je al snel tegen de vele voorbeelden die bv in de bijbel te vinden zijn.
De eerste die bij me binnen kwam was het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Daar was zeker sprake van een kruik (om het water mee naar huis te nemen). Maar Jesus maakte haar duidelijk dat hij het levende water was, wie van mij drinkt zal nimmer meer dorsten. Inspirerend, vind je niet Yvonne.
De tweede gedachte was de weduwe van Sarfat, met de kruik met meel die maar niet leeg wilde, eveneens het kruikje gevuld met olie, om brood te bakken, daar kwam wel de profeet Elia aan te pas.
Dus hier is toch enigszins sprake van een bijzondere "inhoud", soort een vorm van "levend".
Die Rumi heeft toch iets speciaals in de kruik gezien denk ik zomaar.

Voor mij blijft de kruik een belangrijk hulpmiddel, de leegte van haar kan gevuld worden. De inhoud kan je zelf bepalen.
Zo leven wij als Gods vonk op deze aardse leerschool en kunnen we voortdurend bedenken, ik leef wel in deze wereld, maar ik ben niet van de wereld, die gaat inderdaad voorbij, maar de werkelijke wereld blijft bestaan en dan zijn we weer terug bij de kruik van Rumi en het levende water.
Ik wens je veel Levend water toe Yvonne.
Dank je wel Wim, laten we daarop drinken!
Drinken van het levende water...
En anderen laten drinken...
Jezus zegt wie drinkt uit mijn mond, zal worden zoals ik...een levende...de dood zal hem niet smaken! ;-)
Het logion over de kruik met het meel is mijn favouriete logion.
De vrouw(!) gaat op weg met een kruik met meel. Deze werd vaak op het hoofd (denken!) geplaatst.

Ze gaat ver van huis, dus weg van haar bindingen.
En juist dan breekt het oor van de kruik. Wie oren heeft, laat hem horen. Vanaf nu hoort ze.

Wat ik heel mooi vindt is dat het meel zich vanzelf ledigde, de gedachten vloeien weg zonder wilshandeling. Ze is zich er niet eens van bewust en zou het voorval wellicht nog als een ongeluk bestempelen.

En dan komt ze thuis en ontdekt dáár dat ze dezelfde niet meer is.
Het hele verleden dat ze meetorste in haar hoofd is verdwenen. Ze is thuis en vrij.

Santé Wim!


Prachtig Yvonne, deze diepzinnige symboliek door jou nog eens duidelijk neergezet.
En inderdaad, het is opvallend hoe veel de vrouw in de symboliek een belangrijke rol speelt om de werkelijkheid dichterbij te brengen. Ik voel me als man daar veilig en vrij bij en nodigt uit tot ont-moeting.

Daar zeg ik ook santé op!
Santé Wim...en uhhh....wat we werkelijk zijn, is niet mannelijk of vrouwelijk...
proost op deze werkelijke ont-moeting ;-)
Jij bent Ik en ik ben jij...
Mij in een andere vorm....


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: